80 år som öppen arena för fred, frihet och demokrati

Föreningen grundades 1940 med målet att “bygga en bro mellan samhället och försvaret”. Vid den tiden, i början av andra världskriget, identifierade våra grundare ett behov av ökad förståelse för försvarspolitiken bland svenska medborgare. Folk och Försvar grundades av politiska ungdomsförbund, arbetsmarknadens parter, folkrörelser och frivilliga försvarsorganisationer.

Idag har Folk och Försvar över 100 medlemsorganisationer, däribland flera frivilliga försvarsorganisationer, politiska ungdomsorganisationer, civilsamhällesorganisationer, fackföreningar och representanter för svenska näringslivs-, handels- och arbetstagarförbund. Vi bedriver utbildningar och utgör en plattform för offentlig debatt om försvars- och säkerhetspolitik samt krisberedskap.

Våra medlemmar

Läs mer

Styrelsen

Upptäck

Kansliet

Utforska

Vår verksamhet består bland annat av:

Seminarier
Konferenser
Utbildningar

Rikskonferensen Folk- och Försvars rikskonferens är den främsta mötesplatsen för det svenska säkerhets- och försvarspolitiska samfundet. Konferensen hålls varje år i januari i fjällmiljö. Vanliga talare inkluderar statsministern, försvars- och utrikesministrarna och överbefälhavaren. Genom åren har flera framstående internationella representanter också deltagit i konferensen.

Den årliga konferensen lockar 400 deltagare och 50-70 talare för tre dagars föreläsningar, diskussioner och debatter, sammanflätade med umgänge och vintersport. Konferensen uppmuntrar till formella och informella samtal mellan riksdagsledamöter, företrädare för näringslivet, politiska partier, myndigheter, ungdomsorganisationer och olika civilsamhällesorganisationer.

Konferensen får vanligtvis stor mediebevakning och sänds av SVT. Konferensen uppmärksammas också i nyhetsartiklar, bloggar och på Twitter. Rikskonferensen sänds också live via vår egen hemsida.

Introduktionsutbildning i säkerhetspolitik Folk och Försvar anordnar en introduktionsutbildning i säkerhetspolitik som heter ”Minister för en dag”. Det är en rollspelsövning, som främst riktar sig till gymnasieelever och universitetsstudenter. Syftet med “Minister för en dag” är att skapa förståelse för och väcka ett intresse för säkerhetspolitik. Deltagarna tar på sig rollen som ministrar i olika fiktiva länder. Varje regering står inför sin egen uppsättning politiska utmaningar som måste lösas med mindre än perfekt information och under tidsbegränsningar. Vi arrangerar cirka 350 “Minister för en dag” varje år, med över 10 000 deltagare över hela Sverige.

Vi arrangerar även rollspelsövningar för journalist- och kommunikationsstudenter, där studenterna får öva på sina framtida roller genom att samla in information och ta fram nyheter eller offentlig information inför flera fiktiva kriser.

Seminarier och paneldiskussioner Folk och Försvar arrangerar cirka 40 seminarier och podcasts per år om ämnen som Nato, svensk säkerhets- och försvarspolitik, Östersjösamarbete, politisk och religiös extremism och samhällsskydd och beredskap. Bland deltagarna finns beslutsfattare, forskare, riksdagsledamöter, journalister och regeringstjänstemän samt studenter och företrädare för civilsamhällesorganisationer. Våra seminarier är alltid öppna för allmänheten och finns tillgängliga på vår hemsida.

Studieresor Vi brukar göra studieresor varje år. Dessa ger representanter från våra medlemsorganisationer, politiker, journalister och myndighetspersonal möjlighet att besöka andra länder och lära sig om deras säkerhets- och försvarspolitik i första hand. Folk och Försvar-studieresorna genomförs ofta med stöd av lokala svenska ambassader. Turerna inkluderar vanligtvis besök på statliga ministerier och byråer, forskningsinstitut och tankesmedjor. Vi har bland annat besökt Bryssel, Moskva, Berlin, Peking, Warszawa, Washington, Sarajevo, Riga, Indien och Tbilisi.

Karriär och praktik

Lediga tjänster och praktik hittar du här.

Uppdrag och organisation

Centralförbundet Folk och Försvar är en partipolitiskt obunden sammanslutning av demokratiska riksorganisationer, som genom sitt medlemskap vill främja samhällets säkerhet samt arbetet för fred, frihet och demokrati. Genom sin verksamhet vill Folk och Försvar värna om utvecklingen av det demokratiska samhället.

Folk och Försvars uppgift är att skapa intresse och kunskap bland medborgarna om frågor som påverkar fred, frihet och demokrati och samhällets säkerhet genom

  • att informera om den försvars- och säkerhetspolitik som regering och riksdag fattat beslut om
  • att främja debatten och diskussionen om säkerhets- och försvarspolitiken, samhällets säkerhet och frågor om fred, frihet och demokrati
  • att tillsammans med myndigheter och organisationer verka för att dessa frågor förblir hela folkets angelägenhet

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är den värdegrund Folk och Försvars arbete vilar på. Alla människor har lika värde och rättigheter oavsett kön, etniskt ursprung, sexuell läggning eller trosuppfattning.

Finansiering

Folk- och Försvars verksamhet finansieras främst genom ett bidrag från försvarsdepartementet, medlemsavgifter och deltagaravgifter på konferenser och studieresor. Vissa projekt finansieras också genom projektbidrag.