Tillbaka till föregående sida

Foto: Johannes Jansson/Norden.org
Artiklar
Opinion

Publicerat: 2013-11-11

En viktig del i det nordiska samarbetet

Sverige har, tillsammans med våra nordiska grannländer, gemensamma intressen och behov inom försvarsområdet. Våra gemensamma värderingar, geografiska närhet och delade historia ger oss goda möjligheter till fördjupat samarbete. Vårt försvarssamarbete fungerar väl bland annat när det gäller internationella insatser och gemensamma övningar i närområdet. Vi har idag ett omfattande övnings- och utbildningsutbyte i norra och södra delen av Norden. Flygstridskrafter från Finland, Norge och Sverige övar veckovis över gränserna i norr. Över gränserna i söder övar Danmark och Sverige utan hinder. Övningsverksamheten är kvalificerad och stärker våra länders försvarsförmåga.

Idag besöker jag tillsammans med min finske kollega Carl Haglund en finsk-svensk militärövning som just nu pågår på Östersjön, SWENEX. I övningen deltar marina enheter från våra respektive länder. Vi har ett ökat fokus på närområdet och i ljuset av det kommer vi bland annat att diskutera hur vi kan underlätta övningsutbytet mellan Finland och Sverige på Östersjön.

 Vi har redan åstadkommit mycket men mer kan göras. Den övergripande ambitionen är ett smart utnyttjande av våra militära resurser. I såväl Afghanistan och Kosovo som i den nordiska stridsgruppen har svenska och finska förband samarbetat. Genom att bygga gemensamma förbandsbidrag – utifrån befintliga delkomponenter i respektive försvarsmakter – kan Sverige och Finland bidra med mer substantiella bidrag till internationella krishanteringsinsatser. Vi ska även framöver söka möjligheter till nordisk samverkan vid insatser utomlands.

När vi samarbetar innebär det både effektivitetsvinster och stärkt försvarsförmåga. Exempelvis utbyter flera av Östersjöländerna kontinuerligt sjölägesinformation mellan varandra. Både civil och militär aktivitet på Östersjön delas – vilket ger oss en god bild av trafiken på Östersjön. Ett annat exempel på hur vi tillsammans bygger förmåga är att Sverige, Finland och Norge gemensamt, under första kvartalet 2014, kommer att öva luftövervakning över Island. Tillsammans med ökad övningsverksamhet i Östersjön skapar detta också förutsättningar för att framöver ytterligare fördjupa vår samverkan. Det svensk-finska försvarssamarbetet fortsätter att vara en viktig del i Sveriges nordiska samarbete.

Karin Enström (M)
Försvarsminister

Dela

Relaterat material