Tillbaka till föregående sida

Artiklar

Publicerat: 2020-06-12

Folk och Försvar: 80 år som öppen arena för fred, frihet och demokrati

Folk och Försvar verkar för att göra vår säkerhet till hela folkets angelägenhet. Vår verksamhet syftar till att öka kunskapen om och intresset för frågor om svensk säkerhets- och försvarspolitik samt samhällets säkerhet och krisberedskap. Vi vill skapa motståndskraft hos befolkningen och olika aktörer inom Sveriges totalförsvar.

Folk och Försvar grundas

Den 12 juni 1940 var en betydelsefull och viktig dag för Folk och Försvar. Då, för exakt 80 år sedan hölls det första konstituerande mötet och vår organisation grundades.

Från början hette vi Centralkommittén för det frivilliga försvarsarbetet (CFF) och bildades eftersom det fanns ett behov av en aktör som kunde främja debatt och information om säkerhets- och försvarspolitik. Andra världskriget rasade runt omkring oss svenska män skulle engageras i den militära organisationen och försvaret av Sverige blev en angelägenhet för alla. När grunden för Folk och Försvar lades hade det länge funnits en skepsis gentemot försvaret inom de starkt växande folkrörelserna. Det allt mer spända världsläget medförde emellertid en acceptans för att också Sverige var i behov av ett militärt försvar i syfte att försvara vår demokrati.

Samma fokus över tid

I organisationens stadgar som i princip varit oförändrade sedan 1945 framgår att uppgiften är att informera om Sveriges försvars- och säkerhetspolitik på ett sakligt och objektivt sätt.

Till en början var uppgifter att informera om vad var och en i Sverige kan bidra med t.ex. inom frivilliga försvarsorganisationerna. Genom att samla representanter från de stora folkrörelserna samt representanter från de frivilliga försvarsorganisationerna i en och samma organisation hoppades man underlätta kontakterna dem emellan och förbättra samarbetet mellan svenska organisationer för frivilligt försvarsarbete.

All Folk och Försvars verksamhet (nu som förr) syftar till att öka engagemang och kunskap och därigenom öka befolkningens värnkraft (som det står i stadgarna från 1945).

CFF utgör ett kontaktorgan mellan riksförsvaret, de frivilliga försvarsorganisationerna och folkrörelserna. Dess uppgift är att medverka till stärkandet av landets värnkraft genom att sprida saklig upplysning om vårt riksförsvar och det frivilliga försvarsarbetet, att befästa och stärka svensk försvarsvilja samt att utveckla intressegemenskapen mellan folk och försvar. I detta syfte skall Centralkommittén bland annat vidtaga åtgärder för att inom folkrörelserna sprida upplysning om riksförsvaret och om våra frivilliga försvarsorganisationer samt inom riksförsvaret och frivilliga försvarsorganisationerna sprida upplysning om folkrörelserna. Att giva allmänheten upplysning om på vad sätt olika medborgare inom det frivilliga försvarsarbetet eller eljest bäst kunna bidra till höjandet av landets värnkraft.”

Citat: Första paragrafen i stadgarna för Centralkommittén för det frivilliga försvarsarbetet (CFF) som fastställdes 1945

En växande skara medlemsorganisationer

Från starten ingick som medlemsorganisationer bland annat LO, SAF, KF, de fyra större demokratiska partiernas ungdomsförbund, Daco (idag TCO), Riksidrottsförbundet samt en rad frivilliga försvarsorganisationer. Allt som allt utgjordes CFF vid bildandet av 28 riksorgan som representerade ett brett tvärsnitt av det svenska folket. Sekreteraren i SSU, Folke Thunborg, valdes till den nya organisationens förste generalsekreterare. Till vice ordförande samt ordförande i arbetsutskottet valdes greve Folke Bernadotte. Under krigsåren fungerade CFF på många sätt som statens förlängda arm vad gällde relationen mellan folket och försvaret.

Efter krigsslutet var CFF: s uppgift inte helt självklar. Från att under krigsåren ha fungerat som en länk mellan frivilligförsvaret och folket blev organisationens uppgift nu att vara ett kontaktorgan mellan försvaret och folkrörelserna. Ekonomin kunde tryggas genom att de stora medlemsorganisationerna gick in och finansierade verksamheten, samt genom ett statsanslag från och med budgetåret 1946-47. För att spegla den förändrade inriktningen tog CFF år 1946 beslutet att ändra namn till Centralkommittén Folk och Försvar (senare Centralförbundet Folk och Försvar).

Lika viktiga idag som vid vårt grundande är våra medlemsorganisationer, som just nu uppgår till 101 stycken – en brokig skara som sakta men säkert utökas. De demokratiska och rikstäckande medlemsorganisationerna representerar en stor bredd inom samhället, precis som tanken var när organisationen grundades för 80 år sedan. Där vilar garantin för att vi med stor trovärdighet fortsatt kommer att arbeta för att göra frågor om vår säkerhet till hela folkets angelägenhet. Att vi får allt fler medlemsorganisationer stärker vår roll som den ledande civilsamhällesaktören inom vårt område och det värnar på så vis också att vår verksamhet fortsatt är aktuell och bred.

 

Verksamhet idag

Namnet Centralförbundet Folk och Försvar förkortas idag till Folk och Försvar. Vårt kansli finns beläget på Linnégatan 14 i Stockholm och där arbetar nio personer.

Våra stadgar idag påminner mycket om stadgarna från 80 år tillbaka:

Genom sin verksamhet vill Folk och Försvar värna om utvecklingen av det demokratiska samhället. Folk och Försvars uppgift är att skapa intresse och kunskap bland medborgarna om frågor som påverkar fred, frihet och demokrati och samhällets säkerhet genom:

  • att informera om den försvars- och säkerhetspolitik som regering och riksdag fattat beslut om;
  • att främja debatten och diskussionen om säkerhets- och försvarspolitiken, samhällets säkerhet och frågor om fred, frihet och demokrati, att tillsammans med myndigheter och organisationer verka för att dessa frågor förblir hela folkets angelägenhet.

Citat: Folk och Försvars stadgar, §1, 2012.

Folk och Försvar är idag en av de ledande aktörerna inom folkbildning på området försvars- och säkerhetspolitik samt totalförsvar och krisberedskap, men även ledande mötesplats för säkerhets- och försvarspolitisk debatt och diskussion. Vår verksamhet syftar än idag till att genom ökad kunskap och engagemang hos folket bidra till landets motståndskraft i fred och tider av kris, höjd beredskap eller krig.

Folk och Försvar är unika genom att vara opartiska och opolitiska, vilket är något vi värderar mycket högt. Vi tar inte ställning utan är noga med att tillhandahålla olika perspektiv. Detta är särskilt viktigt i tider av informationspåverkan och ett ökat ifrågasättande av demokratin på olika håll.

Folk och Försvar har fortsatt sin verksamhet även under åren av neddragningar och minskat intresse för försvarsfrågor och idag är efterfrågan på vår verksamhet mycket stor. Den säkerhetspolitiska utvecklingen är styrande i vår verksamhet. Återuppbyggandet av ett totalförsvar och ett allt mer osäkert närområde skärper behovet av vår organisation. Vi tar ett aktivt ansvar för att folkförankra säkerhetspolitiska beslut i hela vårt samhälle. I en samtid som utmanar våra demokratiska värderingar är det särskilt viktigt att samtalet om vår gemensamma säkerhet inte tystnar.

Genom våra öppna seminarier och konferenser tillgängliggör vi aktuella frågor och utmaningar inom våra ämnesområden för en bredare och ständigt växande publik. Genom våra utbildningar möter vi ca 10 000 unga personer varje år – på gymnasieskolor i hela landet, på universitet och högskolor och i civilsamhället. Unga är en särskilt prioriterad målgrupp i vår verksamhet. Vi vill ge unga möjlighet att delta i samtalet om vår gemensamma säkerhet och ge dem ökad kunskap om vårt samhälles många säkerhetsutmaningar och möjligheter. Vi strävar efter att unga ska engagera sig i dessa frågor och ge dem plats i debatten.

Jubileum i höst

Folk och Försvar är en pigg 80-åring
Citat: Göran Arrius, ordförande för Folk och Försvar

Folk och Försvar kommer att fira 80-årsjubileet i höst, och mer information om detta kommer att komma efter sommaren. ”I dessa tider” är det särskilt utmanande att planera för framtiden både på kort och lång sikt, men vi håller tummarna för att vi kan träffas och fira våra 80 år och med tillförsikt blicka framåt.

I samband med vårt 80-årsfirande har vi tagit fram en specialdesignad logga för att uppmärksamma jubileumsåret. Den är designad av vår kommunikatör Maja Johnsson och kommer att synas på våra digitala plattformar framöver.

Läs mer:

För mer information om vår historia, klicka här.

För mer information om vår verksamhet, klicka här.

Om du vill anmäla dig till vår utskickslista för inbjudningar och nyhetsbrev, maila oss vilken adress du vill anmäla till info@folkochforsvar.se.

Följ oss gärna på Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn.

Bildtext: Initiativtagaren överståthållaren Torsten Nothin sitter ordförande då Centralkommittén för det frivilliga försvarsarbetet bildas den 12 juni 1940. Till vänster känner vi igen sekreterare Folke Thunborg och greve Folke Bernadotte. 

Dela

Relaterat material