Tillbaka till föregående sida

Artiklar

Publicerat: 2021-05-31

Folk och Försvar ger ut boken “Vägval – Framtiden för svensk säkerhet”

I november kommer Folk och Försvar i samarbete med Ekerlids förlag ut med boken “Vägval – Framtiden för svensk säkerhet” som är författad av Michael Claesson, generallöjtnant, och Zebulon Carlander, säkerhetspolitisk programansvarig hos Folk och Försvar. Fokus för boken är hur nya samarbetsmönster i försvarspolitiken, nya teknologier och innovationer, samt en alltmer komplex hotbild ställer oss inför flera svåra vägvalsbeslut under 2020-talet och bortom. Mer information om boken och dess release kommer senare under hösten. 

– Folk och Försvar har till uppgift att öka kunskap om vad som påverkar Sveriges säkerhet och främja debatt om detta. Att bidra till att en bok som diskuterar några viktiga vägval framöver ligger väl i linje med det. Jag hoppas att boken ska tilltala en bred publik och bidra till folkbildning, debatt och diskussion om framtidsfrågor avseende ny teknik och nya samarbetsmönster inom säkerhetspolitiken, säger Maud Holma von Heijne, Folk och Försvars generalsekreterare.  

– Det känns som en angelägen uppgift att kunna bidra till att både bredda debatten om försvars- och säkerhetspolitiska frågor till att också omfatta den pågående och mycket snabba teknikutvecklingen. Problematiseringen kring ny teknik tillsammans med att också skissa på möjligheter i en utmanande omvärld, är viktig för att debatten ska ges förutsättningar att mogna i viktiga vägvalsfrågor kring försvar och säkerhet. Att vi som författare tillhör olika generationer och i övrigt kunnat föra olika perspektiv med oss in i arbetet, har varit bland det mest inspirerande i hela projektet, säger Michael Claesson.

– Arbetet med den här boken har känts både viktigt och angeläget. Det har varit intellektuellt stimulerande och utmanande att titta på stora strategiska frågor såsom cyber, rymden och AI och placera dem i en svensk försvars- och säkerhetspolitisk kontext. Vi är inte preskriptiva i boken, utan försöker resonera, problematisera och skapa mognad för diskussion och debatt om olika vägvalsfrågor. Att min medförfattare är en oerhört erfaren, beläst, och strategisk tänkare har gjort skrivprocessen till en mycket lärorik och givande upplevelse, säger Zebulon Carlander.  

– Försvaret av Sverige står inför ett antal vägval. Tilltagande geopolitiska spänningar, nya teknologier och innovationer, samt en alltmer komplex hotbild ställer oss inför flera svåra beslut under 2020-talet och bortom. Därför är det mycket intressant för Ekerlids Förlag att i samarbete med Folk och Försvar ge ut boken Vägval – framtiden för svensk säkerhet. Generallöjtnanten Michael Claesson och programansvarige Zebulon Carlander resonerar i boken om den nya hot- och förmågemiljön Sverige står inför på ett informativt och spännande sätt, säger Bertil Ekerlid, förläggare hos Ekerlids förlag.

Författarnas biografier:   

Michael Claesson är generallöjtnant och tjänstgör som Försvarsmaktens insatschef. Han har i flera omgångar verkat som militär rådgivare vid både Försvars-och Utrikesdepartementet samt vid Sveriges delegation till Nato i Bryssel. Claesson har genomgått generalstabsutbildning vid Führungsakademie der Bundeswehr i Hamburg och är sedan 2010 ledamot i Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

Zebulon Carlander är säkerhetspolitisk programansvarig hos Folk och Försvar. Han har tidigare varit redaktör för boken Sveriges försvarspolitik – en antologi. Han är också tidvis tjänstgörande skyttegruppchef vid 12:e motoriserade skyttebataljon, Livgardet.  

Dela

Relaterat material