Tillbaka till föregående sida

Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten
Artiklar
Opinion

Publicerat: 2014-05-07

Fördjupat försvarssamarbete mellan Sverige och Finland

I januari i år uttryckte vi tillsammans vår vilja att fördjupa det fredstida försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland. Nu tar vi nästa steg i att ytterligare konkretisera detta. Efter ett intensivt arbete under våren kunde vi igår i Helsingfors underteckna en handlingsplan för utvecklingen av vårt samarbete. Det senaste halvåret har vi försvarsministrar haft regelbundna möten – från att idén sjösattes vid ett möte i Stockholms skärgård i november 2013 i samband med den svenska-finländska övningen SWENEX, fram tills nu har svensk-finländska möten ägt rum inte bara i Sverige och Finland utan även på Island, i Norge och i EU-ordförandelandet Grekland.

Det svensk-finländska försvarssamarbetet vilar på en gemensam värdegrund och har ett brett folkligt stöd i våra respektive länder. Våra försvarsmakter verkar i samma klimat och i samma geografiska område. Vi delar många behov. Våra försvarsmakter har mycket gemensamt men det finns också områden där vi, var och en för sig, har profilerat oss.

Som vi beskrev i vår debattartikel i januari har vi under våren arbetat intensivt med att fastställa en handlingsplan med möjligheter för hur vårt framtida samarbete kan utvecklas. Handlingsplanen ligger nu som grund för våra försvarsmakters fortsatta arbete med att fördjupa samarbetet. Genom att samarbeta kan vi ytterligare stärka den gemensamma säkerheten och den militära förmågan i respektive land. Vi ger därför våra försvarsmakter i uppdrag att redogöra för hur följande kan genomföras. En första återrapportering ska ske i början av hösten.

På det marina området vill vi att våra försvarsmakter undersöker möjligheten att utöka övningssamarbetet. Svenska och finska marina förband har potential att genomföra utbildning och träning tillsammans, exempelvis genom att gemensamt nyttja träningsanläggningar. Vi vill också gå längre än så. Genom att använda oss av varandras infrastruktur och låta fartygen bunkra i varandras hamnar skapar vi större uthållighet och effektivare användning av våra marina resurser. Det pågående samarbetet mellan de svenska och finska amfibieförbanden är ett gott exempel att bygga vidare på och kan även innefatta andra förband.

Vi vill utveckla samarbetet inom sjöövervakning. Genom att i högre utsträckning dela med oss av våra sjölägesbilder till varandra, desto bättre förutsättningar får vi att gemensamt bevaka vårt närområde och använda våra marina enheter där de bäst behövs.

Svenska och finska förband har arbetat sida vid sida i internationella insatser i Afghanistan, i EUTM Mali, i EUFOR Tchad och tidigare i KFOR. Vi vill också undersöka möjligheten att sätta upp gemensamma förband. Genom att träna våra förband tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för att lämna gemensamma styrkebidrag till internationella insatser och styrkeregister inom EU, FN och Nato. Gemensamma förband ska också kunna användas för fredstida insatser i vårt närområde.

Även inom flygvapnet finns goda förutsättningar för att ytterligare fördjupa samarbetet inom övning, utbildning och träning, gemensam luftlägesbild och gemensamma förband. Den framgångsrika övningsverksamheten Cross Border Training vill vi bygga vidare på.

Inom armén kan vi med gemensam utbildning, träning och utbildning inom artilleri och mekaniserade förband anordna större och mer kvalificerad verksamhet än vad som kan åstadkommas var och en för sig. Det skapar i sin tur förutsättningar för mer välövade förband med en god förmåga att verka tillsammans. En kvalificerad vinterutbildning är bara ett exempel där vi tillsammans kan skapa ännu bättre och mer välutbildade förband.

Genom att genomföra gemensamma studier kring materiel och inom logistikområdet finns det möjligheter att spara pengar i ett livscykelperspektiv och i förlängningen fördjupa det operativa samarbetet mellan våra båda försvarsmakter.

På ministerienivå kan personal växeltjänstgöra hos varandra och skapa djupare förståelse och insikt för våra förvaltningssystem. Det bidrar till bättre möjligheter att fördjupa vårt samarbete på alla plan.

Vi delar ambitionen att fördjupa försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland. Vi går nu vidare i konkret handling och styrning till våra respektive försvarsmakter. Vi ser att det utvecklade samarbetet stärker den nationella förmågan i respektive land, skapar ökad säkerhet i närområdet och stärker det nordiska samarbete.

Karin Enström, Sveriges försvarsminister (M)
Carl Haglund, Finlands försvarsminister (SFP)

Dela

Relaterat material