Tillbaka till föregående sida

Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Artiklar

Publicerat: 2021-04-01

Försvars- och säkerhetsakademin: Framtidens hotbilder och försvaret av Sverige

2021 års spetsutbildning av Försvars- och säkerhetsakademin (FOSA) arrangeras i år helt digitalt och fredagen den 26 mars samlades deltagarna för tredje gången över Zoom. Den tredje utbildningsträffen genomfördes tillsammans med Försvarsmakten där deltagarna fick lyssna och prata med representanter från Försvarsmakten. Dagen avslutades med ett samtal med ingen mindre än försvarsminister Peter Hultqvist.

Första talaren under utbildningsdagen var Daniel Olsson, ställföreträdande chef för Must (militära underrättelse- och säkerhetstjänsten). Med anledning av Musts försvarsunderrättelseverksamhet för att kartlägga yttre hot mot Sverige berörde Daniel Olssons anförande framför allt underrättelsehotet mot Sverige och dess konsekvenser för vår fred och frihet. Efter Daniel Olssons anförande fick FOSA-deltagarna samlas i mindre grupper (i breakout-rooms över Zoom) för att diskutera det aktuella ämnet samt formulera frågor till Daniel Olsson till den avslutande frågestunden. Efter detta avslutades programpunkten med 20 minuters frågestund där respektive grupp fick ställa de frågor som de var mest nyfikna på till ställföreträdande chef Must.

En kort paus senare samlades FOSA-deltagarna igen vid sina datorer för att lyssna på överbefälhavare Micael Bydén. För några veckor sedan blev ÖB Micael Bydén utsedd till Årets Chef 2021 av tidningen Chef och under hans anförande berättade han med stolthet om Försvarsmaktens arbete där alla medarbetare är med och bidrar för att nå de strategiska målsättningar som myndigheten arbetar för. Han berättade även om omvärldsläget och en förändrad hotbild, och hur Försvarsmakten ska arbeta för att stärka Sveriges försvarsförmåga. Det senaste totalförsvarsbeslutet för inriktningsperioden 2021-2025 sätter upp höga mål för det militära försvaret och Micael Bydén gick övergripande igenom hur myndigheten ska omsätta försvarsbeslutet till militär verksamhet och operativ effekt de kommande åren. Avslutningsvis fick FOSA-deltagarna möjlighet att ställa frågor till ÖB.

Efter en kort bensträckare följde sedan två kortare föredrag. Först ut var brigadgeneral Johan Pekkari, ställföreträdande chef för ledningsstabens inriktningsavdelning, som talade om Försvarsmaktens inriktning och utvecklingen fram till 2045. Han lyfte syftet med Försvarsmaktens perspektivstudier – att föreslå inriktning för regeringens kommande försvarsbeslut och att bygga upp kunskap för myndighetsledningen och identifiera behov av utveckling och förändring. Efter Johan Pekkaris anförande fick FOSA-deltagarna sedan lyssna på ett föredrag av generallöjtnant Michael Claesson, Försvarsmaktens insatschef. Han talade om nationella- och internationella insatser med fokus på beredskapsoperationer, produktion och tillväxt samt operativ effekt och leverans. Fastän Försvarsmakten har ett stort fokus på att stärka det nationella försvaret betonade Michael Claesson att myndigheten även ska fortsätta arbeta med internationella insatser och visa internationell solidaritet för fred och frihet i omvärlden. Avslutningsvis berättade insatschefen kort om Sveriges internationella samarbeten och deltagarna fick möjlighet att ställa frågor till Michael Claesson.

Efter en timmes lunch samlades deltagarna igen för ett pass med fokus på militärstrategisk kommunikation. Brigadgeneral Mats Ström, kommunikationsdirektör för Försvarsmakten, visade en kort film för att illustrera hur och varför myndigheten kommunicerar på ett visst sätt beroende på vem kommunikationen riktar sig mot. Mats Ströms föredrag följdes av ytterligare en gruppdiskussion i flera Zoom-rum och programpunkten avslutades sedan med en frågestund.

Eftermiddagen fortsatte sedan med en interaktiv mentiövning där deltagarna fick svara på ett antal påståenden samt skriva en kortare reflektion över sin syn på det militära försvaret. Alla svar var anonyma men övningen avslutades med en gemensam diskussion där de som ville fick framföra sina reflektioner kring svensk försvarspolitik i helgrupp. Likt tidigare utbildningsdagar hade Folk och Försvar även förberett ett quiz där deltagarna fick testa sina kunskaper. Frågorna baserades både på inläsningsmaterialet inför FOSA-dagen och på talarnas anföranden under dagen. David Ling, Grön Ungdom, vann för tredje gången i rad och försvarade därmed sin förstaplats som quizvinnare.

Under dagens nästsista pass fick deltagarna träffa och samtala med Martin Westerstrand, stridspilot, och Anders Hecker, fartygschef. De berättade om livet på havet och i luften och efter två kortare föredrag om hur Sveriges gränser skyddas fick deltagarna ställa frågor till Martin Westerstrand och Anders Hecker under en längre, informell, frågestund.

Dagen avslutades med ett kortare föredrag och frågestund med försvarsminister Peter Hultqvist. Försvarsministern berättade om bakgrunden till, samt innebörden av, det senaste totalförsvarsbeslutet och de stora satsningarna för att stärka svensk försvarsförmåga under de kommande åren.

Efter en fullspäckad utbildningsdag bestående av föredrag, frågestunder och diskussioner tackade Folk och Försvar och Försvarsmakten för en bra och intressant FOSA-dag. Nästa utbildningsdag med Försvars- och säkerhetsakademin arrangeras fredagen den 16 april tillsammans med Utrikesdepartementet. Träffen kommer att fokusera på internationella samarbeten i en ny tid, med ett särskilt fokus på Sveriges nuvarande ordförandeskap i OSSE.

Hanna Waerland-Fager
Utbildningsansvarig, Försvars- och säkerhetsakademin

Dela

Relaterat material