Tillbaka till föregående sida

Foto: Johan Eklund/MSB
Artiklar

Publicerat: 2021-03-15

Försvars- och säkerhetsakademin: Sveriges krishantering efter pandemin

För andra gången samlades deltagarna för årets Försvars- och säkerhetsakademi (FOSA) den 12 mars 2021. Även denna gång var träffen digital till följd av den pandemi som dagen till stor del handlade om. Under dagen fick deltagarna nämligen möjlighet att lyssna på och prata med företrädare för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och andra krishanterande aktörer. Programmet leddes av Hanna Waerland-Fager, utbildningsansvarig för FOSA på Folk och Försvar, och Svante Werger, särskild rådgivare på MSB.

Dagen inleddes med en kort övning, där deltagarna fick möjlighet att lära känna varandra bättre. Därefter hälsade Svante välkommen och berättade övergripande om svensk krisberedskap i allmänhet och MSB:s verksamhet i synnerhet. Denna genomgång, i kombination med de material som skickats till deltagarna på förhand, gav deltagarna de kunskaper de behövde för att gå på djupet i frågorna under resten av dagen.

Först ut bland de inbjudna talarna var MSB:s vikarierande generaldirektör, tillika överdirektör, Camilla Asp. Asp gav en dragning av de frågor som just nu är aktuella för myndigheten, och berättade om de utredningar på området som pågår eller nyligen avslutats och som kommer att påverka MSB:s verksamhet framöver. Efter anförandet tog deltagarna chansen att ställa frågor om en mängd olika ämnen, som till exempel kommunikationssystemet Rakel, lärdomar från pandemin och ledarrollen i kris.

Nästa punkt på programmet stod Fredrik Sjöberg, tjänsteman i beredskap på MSB, för. Han berättade om MSB:s operativa roll i kriser och hur det kopplar an till målen för Sveriges säkerhet. Sjöberg kopplade detta till pandemin och andra aktuella frågor på området.

Därefter följde den första av två interaktiva Menti-övningar. Deltagarna fick möjlighet att svara på ett antal frågor om vad de tycker om hur krishanteringen i Sverige fungerar i stort och i förhållande till covid-19. Deltagarnas svar gav en kvantitativ bild av synen på krisberedskapen från deltagarna som företrädare för en stor bredd av civilsamhällesorganisationer.

MSB var som tidigare nämnt inte den enda krishanterande aktören som medverkade under dagen. Kurstillfällets första gästspel kom i form av Ylva Jonsson Strömberg från Svenska Röda Korset och Olof Erixon på Svenskt Näringsliv. De berättade om sina respektive organisationer och hur de arbetar med kris i allmänhet och pandemin i synnerhet. Detta visade på hur det långt ifrån enbart är myndigheter som är delaktiga i krishanteringen – både ideella organisationer och näringslivet spelar en stor roll.

Efter en välbehövlig lunch, återkom deltagarna till en workshopövning ledd av Folk och Försvars stabschef Karin Abbor-Svensson. Övningen gick ut på att, utifrån ett fiktivt scenario som spelades upp för deltagarna, författa ett Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) tänkt att gå ut till boende i ett område drabbat av en allvarlig kris. I likhet med verklighetens krishantering var tiden knapp, men deltagarna lyckades ändå gruppvis producera VMA:n som sedan kommenterades av workshopledaren och MSB.

Tekniska problem hindrade Henrik Moberg, enhetschef på MSB, från att ge sin planerade presentation av utvecklingen av det civila försvaret och hur vinterns totalförsvarsbeslut påverkar det civila försvaret. Istället kunde tidigare nämnda Svante Werger ge en presentation av de viktigaste punkterna på området, och Moberg hade sedan möjlighet att medverka under en avslutande diskussionspunkt mot slutet av dagen.

Eftermiddagens program dominerades av en längre fördjupningspunkt om energiförsörjning. Till detta var Energimyndighetens Mikael Toll och Rebecka Bergholtz samt Energiföretagens Lina Enskog Broman inbjudna. Talarna berättade om energiförsörjningsområdet i stort, de globala olje- och drivmedelsmarknaderna, värmeförsörjning samt hur man arbetar med krisberedskap och civilt försvar inom sektorn.

Dagen avslutades med en andra Menti-övning som byggde vidare på den föregående med en liknande fråga, men med möjlighet att ge öppnare svar, och en diskussionspunkt med flera av talarna från tidigare punkter under dagen. Allra sist på programmet var också ett kort quiz, där David Ling från Grön Ungdom som försvarade titeln som quizmästare från föregående tillfälle åter vann.

Nästa utbildningsträff genomförs i samarbete med Försvarsmakten den 26 mars. Då kommer deltagarna få mer insikt i det militära försvaret i Sverige och framtidens hotbilder.

 

Daniel Kjellén
Programansvarig totalförsvar och krisberedskap, Folk och Försvar

 

 

Dela

Relaterat material