Tillbaka till föregående sida

Foto: Folk och Försvar
Artiklar

Publicerat: 2021-03-03

Försvars- och säkerhetsakademin: Tilliten till demokratin i en värld under omdaning

Folk och Försvars årliga spetsutbildning för unga engagerade, Försvars- och säkerhetsakademin (FOSA), är återigen igång och den 26 februari arrangerades den första av fem utbildningsträffar av FOSA-akademin 2021.

24 utvalda deltagare från Folk och Försvars medlemsorganisationer ingår i årets upplaga av FOSA-akademin. Hälften av dessa har en bakgrund från de politiska ungdomsförbunden och hälften från olika civilsamhällesorganisationer. Deltagarna representerar en stor bredd av organisationer, däribland medlemsorganisationer som Europeiska ungdomsparlamentet i Sverige, Svenska Kyrkan, Fria Moderata Studentförbundet, SSU och många fler. Gemensamt för alla deltagare är ett intresse att fördjupa och utveckla sina kunskaper inom det försvars- och säkerhetspolitiska området.

2021 arrangeras FOSA-akademin för nionde året i rad och utbildningen genomförs i samarbete med MSB, Försvarsmakten, Utrikesdepartementet (UD) och Försvarshögskolan. Vanligtvis sker alla utbildningsträffar fysiskt i Stockholm, med studiebesök i vardagen hos våra mest framstående säkerhetspolitiska aktörer. Med anledning av coronapandemin sker däremot alla vårens träffar digitalt över Zoom, men med en förhoppning om fysiska studiebesök för deltagarna under hösten.

Under den första dagen av FOSA-akademin inledde Folk och Försvar själva med en utbildningsdag om utmaningar och hot mot vår fred, säkerhet och demokrati. Den första träffen följs sedan av dagar som arrangeras tillsammans med respektive myndighet, med fokus på särskilda områden inom den svenska försvars- och säkerhetspolitiken.

Fredagen den 26 februari träffade årets FOSA-deltagare varandra över Zoom för en heldagsutbildning bestående av föredrag och frågestunder med inbjudna talare, en workshop och kortare interaktiva moment. Dagen inleddes med en kort introduktion om Försvars- och säkerhetsakademin av Folk och Försvars generalsekreterare Maud Holma von Heijne och utbildningsansvarig Hanna Waerland-Fager. Samtliga FOSA-deltagare fick sedan presentera sig för varandra och morgonpasset avslutades med ett gemensamt quiz där deltagarna fick testa sina kunskaper baserat på inläsningsmaterialet inför utbildningsdagen. Fredrika Ljung från Svenska Flottans Reservofficersförbund gick vinnande från quizet.

Första talare under dagen var HC Hagman, analyschef på UD, som höll ett föredrag om hur omvärldsläget påverkar Sverige. Med stor inlevelse och färsk data delade HC Hagman med sig av flera insikter om hur Sverige och EU kan tänka och agera strategiskt för att uppnå sina intressen i en värld under omdaning, och i en tid där demokratin i alla världens regioner är på en tillbakagång.

Därefter höll Jonathan Lundqvist, erfaren journalist och expert på frågor som rör yttrandefrihet, media och dess koppling till demokrati och demokratisering, ett föredrag om yttrandefrihet i en ny informationsmiljö. Som tidigare ordförande för Reportrar utan gränser berättade Jonathan Lundqvist om journalisters utsatthet runt om i världen. Journalister övervakas, fängslas och torteras på grund av sitt arbete att skildra världen genom fri och oberoende nyhetsförmedling. Vidare talade han om yttrandefrihet som en av de viktigaste rättigheterna vi har och hur denna rättighet på olika sätt utmanas, och vilka nya medel som används för att begränsa det fria ordet i en ny informationsmiljö.

Efter lunch hölls ett föreläsnings- och diskussionspass om underrättelse- och säkerhetshot i fredstid. Passet behandlade hur underrättelsehotet mot Sverige ser ut och hur svenska myndigheter arbetar med gråzonsproblematik och kontraspionage.

Mari Heidenborg, Sveriges justitiekansler, medverkade också under utbildningsdagen. Fokus för hennes pass var rättstaten och demokratin. Dels berättade Mari Heidenborg om myndighetens uppdrag och arbete, alltifrån JK:s tillsynsroll över Sveriges myndigheter och deras tjänstemän till rollen som ensam åklagare när det gäller tryck- och yttrandefrihetsbrott. Dels berättade hon om konstitutionella frågor som kan utmana Sveriges robusthet att värna om demokratiska fri- och rättigheter. FOSA-deltagarna hade, likt tidigare föredragspass, många inspel och frågor till Mari Heidenborg, däribland om offentlighetsprincipen, aktuella rättsfall och JK:s roll att ge ersättning till individer enligt frihetsberövandelagen.

Under eftermiddagen ledde Folk och Försvar en workshop om informationspåverkan och desinformation. Deltagarna fick i uppgift att utifrån tre olika artiklar diskutera hur dessa texter var exempel på desinformation och utifrån vilka påverkanssyften. Därutöver fick deltagarna reflektera över vilken roll olika aktörer i samhället har för att bemöta denna typ av informationspåverkan och var gränsen går mellan aktörers agerande och värnandet av det fria ordet.

På samma tema höll sedan Patrik Oksanen, journalist och senior fellow på tankesmedjan Frivärld, ett föredrag om statliga aktörers informationspåverkan mot Sverige. Hur vanligt förekommande är informationspåverkan och i vilka syften sker dessa?

Efter en lång utbildningsdag med flera intresseväckande och givande föredrag och samtal avrundades träffen med ett andra quiz – denna gång med frågor som tagits upp av talarna under dagen. David Ling från Grön Ungdom fick högst poäng och gick vinnande från det andra quizet.

Den första utbildningsträffen under Försvars- och säkerhetsakademin 2021 fokuserade på tilliten till demokratin i en värld under omdaning. Med nya kunskaper och insikter från utbildningsdagen går FOSA-akademin vidare med målet att deltagarna i slutet av utbildningen ska lära känna svensk säkerhet inifrån.

Nästa utbildningsdag arrangeras tillsammans med MSB fredagen den 12 mars. Träffen kommer utöver att ge en introduktion till MSB:s arbete och uppdrag att fokusera på lärdomar och erfarenheter från coronapandemin, Sveriges energiförsörjning och vad det senaste totalförsvarsbeslutet innebär för utvecklingen av det civila försvaret.

Hanna Waerland-Fager
Utbildningsansvarig, Försvars- och säkerhetsakademin

 

Dela

Relaterat material