Tillbaka till föregående sida

Foto: Maja Johnsson/Folk och Försvar
Artiklar

Publicerat: 2020-04-28

Försvars- och säkerhetsakademin: Framtiden är här

Försvars- och säkerhetsakademin är en utbildning för unga medlemmar i Folk och Försvars medlemsorganisationer som syftar till att ge deltagarna fördjupad och nyanserad kunskap om nationella och internationella säkerhetsfrågor. Genom föreläsningar, workshop och studiebesök är utbildningen en plattform för lärande och diskussion om frågor rörande bland annat fred, frihet och demokrati. I fredags var det dags för den avslutande FOSA-dagen. Fokus riktades mot framtidens försvars- och säkerhetspolitik och dagen arrangerades tillsammans med Försvarshögskolan (FHS).

Morgonen inleddes av Marika Ericson, universitetsadjunkt vid Institutionen för säkerhet och ledarskap på FHS. Föreläsningen berörde folkrätt i allmänhet och internationell humanitär rätt i synnerhet. En fråga som diskuterades var problematiken kring att den folkrättsliga definitionen av krig inte alltid överensstämmer med dagens krigsföring som ofta sker genom påverkansoperationer, cyberangrepp och informationskampanjer. Även om Marika Ericson höll med om att det är en utmaning så poängterade hon att det även genom historien varit svårt att säga vad som är krig och vad som varit fred eftersom det funnits en politisk ovilja att förklara krig mot varandra även när man i praktiken bedrivit krigsoperationer.

Magnus Ranstorp, docent vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet vid FHS, stod för dagens andra pass med fokus på terrorism och extremism idag och i framtiden. I sitt anförande diskuterade Ranstorp olika aspekter av vit makt-miljön och islamistisk extremism. Bland annat redogjorde han för hur coronapandemin förändrat förutsättningarna för extremistiska rörelser, och hur dessa nyttjar den pågående situationen till sin fördel.

Cybersäkerhet kommer vara en stor del av framtidens säkerhets- och försvarspolitik. Gazmend Huskajs anförande om cyberoperationer och cyberförsvar var därför högst relevant utifrån dagens tema. Huskaj är doktorand vid Militärvetenskapliga institutionen på FHS och tog i sitt föredrag upp utmaningar och risker inom cyberområdet, diskuterade olika hotaktörer och förklarade begreppet offensiva cyberoperationer. Avslutningsvis kommenterade Huskaj avsaknaden av ett forum där berörda myndigheter kan samordna sitt arbete rörande nationell cybersäkerhet.

Näst på tur var Nina von Uexkull, Assistant Professor på Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet och Associate Senior Researcher vid Peace Research Institute Oslo. Passet tog upp kopplingen mellan klimatförändringar och väpnad konflikt och diskuterade bland annat hur klimatrelaterade förluster av jordbruksintäkter kan skapa frustration hos en befolkning, vilket i sin tur kan leda till ökad risk för konflikt. von Uexkull poängterade dock att klimatförändringar inte per automatik ökar risken till konflikt i alla stater. Det finns även en politisk dimension där till exempel redan konfliktdrabbade stater med låg ekonomisk och social utveckling löper högre risk för ökade konfliktmönster på grund av klimatförändringens effekter.

Under dagen fick deltagarna även chansen att lyssna till Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist. Hultqvist gjorde först en dragning om Sveriges försvarspolitiska strategi och talade då om vikten av att uppgradera Sveriges militära förmåga samt att värna om våra försvarspolitiska samarbeten. Deltagarna fick sedan utrymme att ställa frågor till försvarsministern och diskussionerna kretsade bland annat kring Sveriges försvarspolitiska relation med Finland och Baltikum.

Försvars- och säkerhetsakademin sista pass för dagen diskuterade begreppet mänsklig säkerhet tillsammans med Försvarshögskolans rektor Robert Egnell. Under passet diskuterades vad begreppet säkerhet innebär, vilka personer och grupper som innefattas av samhällssäkerhet och frågeställningar kring hur man kan garantera säkerhet i ett samhälle. Egnells sammanfattade passet med att efterfråga en breddning av det säkerhetspolitiska fältet från att sätta stat och militära hot i centrum, till ett tydligare fokus på individen.

Dagen avslutades med en virtuell quiz där deltagarnas lärdomar från dagens föreläsningar och inläsningsmaterial testades. Eftersom det var försvars- och säkerhetsakademins sista träff fördes också en avslutande diskussion om vad deltagarna hade lärt sig och vad de tar med sig till sitt eget engagemang. Flera uppskattade möjligheten att träffa de andra deltagarna och höra olika perspektiv på frågor som rör försvar och säkerhet. Likaså nämnde många att de tar med sig sakkunskapen inom de olika områden som presenterats under utbildningsdagarna.

Amanda Lindell
Praktikant

Dela

Relaterat material