Tillbaka till föregående sida

Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Artiklar

Publicerat: 2020-05-24

Framtidens försvar – perspektiv från Miljöpartiet

I samband med de pågående försvarsförhandlingarna har Folk och Försvar erbjudit alla partier som är representerade i Försvarsberedningen att skriva varsin artikel med sina perspektiv på de pågående samtalen och deras syn på framtidens försvar. I den här artikeln skriver Janine Alm Ericson och  Elisabeth Falkhaven från Miljöpartiet de gröna om sina tankar om nästa försvarsbeslut.

Sverige står inför ett säkerhetspolitiskt läge och en betydligt mer komplex hotbild än tidigare. Vi behöver bygga upp ett väl fungerande totalförsvar och Försvarsberedningens två rapporter, Motståndskraft och Värnkraft, visar på riktningen i det arbetet.  

Det militära försvaret har blivit tilldelat stora summor för återuppbyggnad de närmaste åren, och förhandlingar kring de ingående delarna är långt framskridna. Allt som lyftes i rapporten Värnkraft kommer inte att få plats inom ramen som är tilldelad nu, trots den exceptionellt stora satsningen. Det är kostsamt och tar tid med en återuppbyggnad.  

Sverige måste kunna möta ett säkerhetspolitiskt läge där gränsen mellan krig och fred inte är lika tydlig som tidigare. Idag möter vi en rad utmaningar, alltifrån cyberattacker och terrorism, till naturkatastrofer och pandemier. En modern försvars- och säkerhetspolitik måste kunna hantera denna spännvidd liksom komplexiteten i hur olika hot hänger samman.  

Det kräver att vi också återuppbygger ett väl fungerande civilt försvar, så att resultatet blir ett totalförsvar där det civila och militära försvaret arbetar mycket mer tillsammans i händelse av höjd beredskap men också i händelse av kris. När vi nu stärker de olika delarna av vårt försvar och tillsätter stora samhällsresurser är det oerhört viktigt att den stärkta förmågan också kan användas vid olika kriser.  

Under 1990-talet avvecklades stora delar av det civila försvaret i sin dåvarande form. Sedan dess har Sveriges befolkning ökat avsevärt. Vårt sätt att kommunicera och organisera samhället har förändrats i grunden, där internet och frihandel har varit tydligt pådrivande faktorer. Sveriges totala förmåga till självförsörjning av livsmedel, läkemedel och många andra produkter har minskat och behovet av att kunna exportera och importera olika produkter har ökat. Vi har byggt ett samhälle där tillgång till internet, el och tillförlitliga transporter är avgörande för att allt ska fungera. 

Vårt högteknologiska samhälle blir känsligare för kriser. Klimatförändringarna och förstörelsen av fungerande ekosystem innebär fler och tätare kriser. Risken finns också att civila kriser leder till svagheter som kan utnyttjas militärt.  

Försvarsmakten lyfter tydligt fram att det krävs att det civila försvaret fungerar om det militära försvaret ska fungera. Det är bra, för vår gemensamma trygghet byggs på flera delar. Avstampet i det framtida arbetet behöver ske på flera plan och när pengarna ska fördelas måste den insikten omvandlas till handling och det civila försvaret nu prioriteras. 

Stora och oväntade kriser behöver världen kunna hantera tillsammans. En god förmåga att hjälpa andra stater är därför viktigt. Totalförsvarets resurser bör också utformas så att de även kan användas vid internationella fredsfrämjande och humanitära insatser. 

Att säkerställa en nödvändig och rimlig försörjning av livsmedel, dricksvatten, energi och läkemedel är avgörande för att upprätthålla förmågan inom hela totalförsvaret vid en allvarlig säkerhetspolitisk kris och i krig. En försörjningsberedskap behöver byggas upp. Tillgång till rent dricksvatten är inte längre självklar i Sverige vilket blir tydligt då klimatförändringarna i form av mycket torra somrar tär på vårt grundvatten och skyfall och mycket regn under andra perioder leder till översvämningar. Vi behöver fler reservvattentäkter, säkrare vattenverk och tryggad försörjningsberedskap. Arbetet med klimatanpassning ute i landet behöver intensifieras och tas på stort allvar. 

Sverige utsätts kontinuerligt för cyberattacker och desinformation. Cyberförsvar, psykologiskt försvar och arbetet med att möta informationspåverkan är helt avgörande för att ett effektivt modernt samhälle ska fungera. Till det måste grundläggande värden som demokrati, rättsstat, frihet och mänskliga rättigheter hela tiden värnas. 

En trygg elförsörjning är avgörande för att kunna tillgodose behoven vad gäller, mat, vatten, värme och sjukvård. Sverige behöver reservkraft som drivs av förnybara bränslen vi själva kan producera. Staten behöver, genom en kombination av tydliga mål och lämplig reglering av elmarknaden påskynda omställningen av elnätet. Välfungerande och robusta så kallade blåljusnät behövs så att kommunikation mellan insatsstyrkor fungerar i krissituationer. Säker IT är allt viktigare för att samhällets system ska fungera.  

Jordbruket behöver bli fossilfritt med inhemskt producerade drivmedel och insatsmedel. Det innebär också att användningen av konstgödsel i lantbruket behöver minska. Bördig åkermark behöver skyddas mot bebyggelse.  

Vi behöver också stärka upp räddningstjänsten som ska kunna hantera bränder, översvämningar och andra situationer kanske med stora och samtidiga behov. Kommuner, Länsstyrelser och MSB gör redan idag ett jättejobb med samordning av all ingående verksamhet vid kris och beredskap och behöver förstärkningar för att tillsammans utveckla det arbetet.  

De frivilliga försvarsorganisationerna behöver stärkas och det behövs bättre samordning så att de som ska bidra med insatser inte blir stående utan utrustning, styrning och ledning.   

Vi kan inte möta framtidens utmaningar med dåtidens verktyg. Den svenska totalförsvarsplikten bör breddas med en resilienstjänst. Bygg en kompetens hos befolkningen att hantera händelser som skogsbränder, översvämningar, organisationsuppbyggnad och vård vid olika krissituationer. Vi människor vill kunna bidra. 

I en krissituation är det av största vikt att vi har, och äger, kontrollen över den systemkritiska infrastruktur som är nödvändig för att våra samhällsfunktioner ska kunna upprätthållas. Därför vill vi förbjuda att systemkritisk infrastruktur säljs ut till utlandet.  

Vi behöver arbeta förebyggande och främjande och det vi vill ska var starkt i en kris måste vi bygga starkt i vardagen, det gäller allt från äldreomsorgen till medierna. 

De åtgärder vi vidtar nu för att stärka vårt totalförsvar, ifall vi vill det och förmår prioritera det, kommer att stärka vårt samhälle och dess motståndskraft. Det är så vi i Miljöpartiet vill möta framtiden. Med trygghet och vetskap om att vi står starka mot de olika sorters hot vi kommer stå inför i framtiden. 

Janine Alm Ericson,
Utrikespolitisk talesperson (MP)
Elisabeth Falkhaven
Försvarspolitisk talesperson (MP)

 

Dela

Relaterat material