Tillbaka till föregående sida

Foto: Jean-Christophe Mantrant/Etat-major des armées
Artiklar
Opinion

Publicerat: 2021-10-25

Franske försvarschefen om Frankrikes parternskap med Sverige

This article is also available in English.

Det här är en debattartikel författad av den franske försvarschefen, general Thierry Burkhard, för Folk och Försvar. I artikeln  presenterar generalen Frankrikes säkerhetspolitik och hans syn på den samtida och framtida hotmiljön. Han fokuserar också på den försvars- och säkerhetspolitiska relationen mellan Frankrike och Sverige och hur den fördjupas i områden som konflikthanteringen i Sahelregionen och genom samarbete i rymddomänen. Vi kommer också att publicera kommentarer författade av svenska försvars- och säkerhetsexperter.

“Frankrike ser sig som en pålitlig och trovärdig partner till Sverige och Europa”

De senaste åren har det internationella säkerhetsläget avsevärt försämrats. Vi lever nu i en värld som är mer osäker, svårare att navigera och där multilateralism och folkrätten ifrågasätts. Våra främsta strategiska konkurrenter Ryssland och Kina, liksom andra framväxande regionala makter, avser spela en ökad roll i världsordningen. De tvekar inte att på ett aggressivt sätt använda sig av militär makt i syfte att hävda sina intressen. Detta ökar risken för incidenter och eskalerande åtgärder, vilket begränsar våra länders handlingsfrihet.

Jag anser att kontinuumet “fred-kris-krig” som vi använt sedan kalla krigets slut för att beskriva konfliktnivå inte längre räcker till för att ta hänsyn till de alltmer komplexa utmaningarna vi står inför. Dagens säkerhetssituation följer ett helt annorlunda kontinuum: konkurrens-dispyt-konfrontation.

Konkurrens utgör idag startpunkten i internationella relationer. Konkurrensen är ekonomisk, militär, kulturell, diplomatisk och social. Med detta som utgångspunkt måste försvarsmakter ha förmåga att på ett proportionellt sätt svara på de ageranden som även ligger under tröskeln för väpnad konflikt. Samtidigt bör de ha ökad förmåga att bekämpa desinformation och cyberattacker. Konkurrens är “kriget före kriget”: en form av krig där uppgiften är att undvika risk för upptrappning genom att avskräcka våra konkurrenter.

Dispyter uppstår när en konkurrent tror sig kunna ålägga ett oåterkalleligt faktum – un fait accompli – genom att strafflöst bryta mot folkrätten. Krim är det perfekta exemplet på detta. Avsaknaden av omedelbara och starka reaktioner från det internationella samfundet gjorde det möjligt för Ryssland att uppnå sitt mål snabbt och obehindrat. För att stärka vår trovärdighet måste vi därför kunna upptäcka även svagare signaler och reaktivt motsätta oss ett fait accompli.

Slutligen uppstår konfrontation, vilket motsvarar begreppet krig.

Som Frankrikes överbefälhavare ämnar jag stärka det militära och civila samhället samt utveckla de väpnade styrkornas kapacitet att kunna motstå en överlägsen angripare. Därför behöver försvarsmakterna anta en mer flexibel organisationsstruktur med fungerande arbetsmetoder för att snabbt kunna reagera och tänka i nya banor i händelse av kris.

Jag avser också anpassa försvarsmaktens övningar till det nya sätt på vilket strider sker. Detta förberedande arbete bör bedrivas tillsammans med våra allierade och samarbetspartners. Den franska försvarsmaktens existensberättigande är att samverka tillsammans med sina allierade länder, däribland EU och USA. Vår prioritet är att möta det mest troliga hotet, det vill säga det som utgörs av den strategi och den politik som våra huvudkonkurrenter vid Europas gränser och på andra håll i världen bedriver.

På begäran av länder i Sahel verkar Frankrike för att stabilisera de stater som ligger i Sahel-Sahara-området som är föremål för terrorhot. Detta är syftet med Barkhane-styrkan, där Task Force TAKUBA utgör en del, parallellt med FN-insatsen MINUSMA och utbildningsinsatsen EUTM Mali. Frankrike förlitar sig på sina allierade och samarbetspartners. Sverige är starkt engagerat i dessa tre insatser. Alla är överens om att generallöjtnant Gyllensporre, som precis överlämnat MINUSMA- befälet, utförde ett enastående uppdrag under vilket han arbetade för att öka MINUSMA:s operativa kapacitet utan att öka behovet av att sätta in ytterligare styrkor. Den svenska specialstyrkan bidrar till Task Force TAKUBA med unika operativa förmågor och kompetenser som visat sig vara extremt värdefulla. Dessutom kommer Sverige att bemanna chefspositionen över TAKUBA om en månad, ett åtagande som jag härmed vill hylla.

Vi anpassar nu Barkhane till ett mer långvarigt åtagande i syfte att fokusera på utbildnings- och mentoruppdrag till förmån för de lokala styrkorna. Det nya militära formatet kommer att innehålla starka förmågor och flera tusen soldater. Frankrike förblir ryggraden i detta – särskilt inom Task Force TAKUBA – som fullt ut kommer att integrera våra europeiska allierade och partner.

I Afrika gör Rysslands ökade hybridattacker situationen mer komplex. Det är en del av den förvärrade konkurrensen som Européer tillsammans kommer behöva mobilisera sig mot för att försvara sina intressen och värderingar. Att Malis junta planerar att anlita Wagners legosoldater vittnar om spelet mellan dessa strategiska konkurrenter och visar att vi måste flytta fram våra positioner. Wagner har tyvärr visat sin styrka i Centralafrikanska republiken.

Frankrike är närvarande i södra Europa och i Mellanöstern där vi tillsammans med våra amerikanska och europeiska allierade och partner stöder den irakiska staten i dess bekämpning av terrorism, samt stabiliserar den Arabiska viken. Frankrike är också en aktör i Stillahavsregionen, där 40 % av europeiska handelsflöden passerar och där Frankrike har betydande intressen.

Frankrike är även engagerat i försvaret av Europas strategiska intressen på dess norra och östra flanker och deltar därmed i många NATO-insatser: vi sätter in stridsvagnar i Estland tillsammans med den brittiska försvarsmakten och i Lettland med den tyska försvarsmakten. Vi övervakar även de baltiska staternas luftrum. Den franska marinen bidrar till att säkra norra Atlanten med regelbundna hamnbesök i Sverige, senast i september 2021 i Karlskrona med minröjningsfartyget ”Pégase”. Frankrike och Sverige är även närvarande på Balkan, i Bosnien och i Svarta havet.

Vår gemensamma operativa förmåga skapas genom dessa åtaganden. Tack vare god sammanhållning och ett utbyte av kunskaper och erfarenheter skapar vi en snabbare utveckling när vi står sida vid sida i insatser. Dessutom stärker vi vår gemensamma strategiska kultur genom det förberedande arbetet som pågår inom European Intervention Initiative IE2.

Sverige och Frankrike har många militära samarbetsområden. Våra styrkor samarbetar regelbundet inom ramen för multinationella övningar, senast Northern Coasts (där minkrigsföring och bekämpning av asymmetriska hot övades) och Golden Crown (ubåtsräddning). Det franska flygvapnet deltog 2019 i Arctic Challenge Exercise som samordnades av Sverige, Finland och Norge. Den svenska försvarsmakten delar med sig av sin expertis i subarktiskt klimat och vintermiljö. Franska styrkor deltar varje år i vinterstrids- och överlevnadstekniksövningar i Arvidsjaur, som bland annat anordnas av Subarctic Warfare Center, och i dykningskurser under is.

Slutligen utvecklar vi vårt kapacitetssamarbete. Sverige har därmed begärt observatörsstatus i MGCS-projektet (Main Ground Combat System), där vi diskuterar pansarvärnsrobotens kapacitet på medellång räckvidd. Sverige och Frankrike samarbetar även inom rymdobservation genom CSO-programmet (Space Observation Capability). En mottagningsstation har således byggts i Sverige som kommer att ha tillgång till lägesbilder från och med nästa år. Sverige har även inbjudits till att observera den franska rymdövningen AsterX 2022. Frankrike och Sverige deltar också alltmer i de europeiska projekten PESCO (Permanenta strukturerade samarbetet) och EDF (Europeiska försvarsfonden). Våra länders bilaterala militära samarbete förstärktes nyligen ytterligare genom undertecknandet av en avsiktsförklaring mellan de franska och svenska försvarsministrarna i Stockholm den 24 september 2021.

Frankrike ser sig gärna som en pålitlig och trovärdig partner till Sverige och Europa. Frankrike kommer att leva upp till åtagandet genom sitt ständiga engagemang på Europas östra flank och genom att fortsätta att utveckla ett starkt och förtroendeingivande nätverk av bilaterala förbindelser. Detta kräver att vi utvecklar operativa samarbeten, främjar kunskapsutbyte och fördjupar interoperabiliteten för att tillsammans möta de kommande hoten.

General Thierry Burkhard
Frankrikes Överbefälhavare

Översättning: Stephanie Prost-Friberg & Emma Nordin

Korrektur: Sofia Duchemin

Dela

Relaterat material