Tillbaka till föregående sida

Foto: Markus Spiske/Pexels
Artiklar

Publicerat: 2022-09-12

Globala säkerhetstrender och hur vi märker av dem i Sverige

Denna artikel presenterar Folk och Försvars nya programområde Globala säkerhetstrender. Vad betyder begreppet mänsklig säkerhet? Vilka globala utmaningar påverkar människors säkerhet idag och hur är dessa säkerhetsfrågor sammankopplade med varandra? 

Rysslands invasion av Ukraina har inneburit att vi befinner oss i det allvarligaste säkerhetsläget i Europa sedan andra världskriget och många experter och politiker talar om ”ett nytt kallt krig”. Detta utspelar sig i en tid som också präglas av omfattande hybridhot, demokratisk tillbakagång, klimatrelaterade säkerhetsrisker, globala hälsohot och fler väpnade konflikter i världen. Samtidigt varnar Internationella valutafonden (IMF) för en potentiell global lågkonjunktur och Europa står inför en stor energikris när EU:s medlemsländer nu försöker minska sitt beroende av rysk olja och gas.

Mänsklig säkerhet idag 

Säkerhetsläget är minst sagt allvarligt och utmaningarna är många, men parallellt med detta finns det desto fler globala utmaningar som inte får samma mediala eller politiska utrymme. Dessa utmaningar drabbar redan miljontals människor runt om i världen och om frågorna inte adresseras i tid finns det stora risker att läget förvärras.

För att adressera dessa gränsöverskridande utmaningar har Folk och Försvar under flera decennier arbetat med ett breddat säkerhetsperspektiv. Det räcker inte att enbart fokusera på det militära och civila försvaret utan vi behöver bredda förståelsen av säkerhet för att dels förstå vad som påverkar människors säkerhet idag, dels för att höja medvetenheten om vad som skapar säkra och trygga samhällen i framtiden. Som oberoende civilsamhällesaktör i Sverige vill Folk och Försvar bidra med kunskap och ökad diskussion om vad som påverkar vår fred, frihet, demokrati och samhällets säkerhet genom kunskapshöjande verksamhet mot den breda allmänheten, samt genom särskilda utbildningsinsatser till unga i Sverige.

Programområdet Globala säkerhetstrender

Under våren 2022 kunde Folk och Försvar tack vare långsiktig projektfinansiering från Bill and Melinda Gates Foundation starta upp ett nytt programområde som fokuserar på breda säkerhetsutmaningar och som lyfter frågeställningar som berör människors säkerhet, såväl i Sverige som runt om i världen.

Genom olika programaktiviteter – seminarier, podcasts, konferenser, artiklar och rundabordssamtal – kommer programområdet Globala säkerhetstrender öka kunskap och främja diskussion om hur traditionella försvars- och säkerhetsfrågor påverkas av och är sammanlänkade med olika globala trender och utmaningar. Det rör exempelvis globala trender som klimatförändringarnas säkerhetsrisker, en ökning av desinformation och extremiströrelser runt om i världen, kommande hälsohot som framtida zoonoser (sjukdomar som sprids mellan djur och människor) och fler resistenta bakterier mot antibiotika och andra mediciner samt en fortsatt tillbakagång av demokratin i världen som i många fall leder till större inskränkningar av mänskliga fri- och rättigheter och bidrar till politisk instabilitet.

För att förtydliga kopplingen mellan traditionella säkerhetsfrågor och globala trender utgår Folk och Försvar från det mänskliga säkerhetsperspektivet som lanserades av FN:s utvecklingsprogram (UNDP) 1994. Begreppet ”mänsklig säkerhet” har sedan dess etablerats genom att stater, forskare och organisationer använt sig av begreppet för att bredda förståelsen av vad säkerhet innebär.

Sju kategorier av mänsklig säkerhet 

  1. Ekonomisk säkerhet – trygga inkomster för att försörja sig.
  2. Matsäkerhet – att mat för dagen finns och är både fysiskt och ekonomiskt tillgänglig.
  3. Hälsosäkerhet – tillgång till sjukvård, hygien, mat och vatten.
  4. Miljösäkerhet – att få leva utan katastrofrisker i en hälsosam och hållbar miljö.
  5. Personlig säkerhet – att leva utan risk för våld som utövat av stater eller individer, både i det offentliga och det privata.
  6. Gruppens säkerhet – att inte förföljas på grund av religiösa, kulturella eller etniska tillhörigheter.
  7. Politisk säkerhet – rätten att få åtnjuta sina mänskliga rättigheter och däribland att kunna uttrycka sig fritt.

Utifrån dagens komplexa utmaningar – alltifrån covid-19-pandemin, matosäkerhet och vattenbrist till extrema väderhändelser och väpnade konflikter – kan det mänskliga säkerhetsperspektivet bidra till ökad förståelse och kunskap om hur olika säkerhetsfrågor är sammankopplade med varandra.

Projekt och aktiviteter inom Folk och Försvars nya programområde kommer belysa hur olika globala säkerhetshot kan påverka svensk säkerhet på kort och lång sikt. Några av dessa utmaningar presenteras nedan.

Pandemier och andra hälsohot

Hälsohot har fått ny uppmärksamhet med anledning av covid-19-pandemin och visade världen hur snabbt det kan gå från ett lokalt virusutbrott till en global pandemi. Det är omöjligt att säga när nästa stora pandemi kommer att drabba oss, eller när covid-19-viruset är ett minne blott, men riskerna för framtida zoonoser ökar i takt med klimatförändringarna och förstörda livsmiljöer. Frågan är om vi är redo för nästa pandemi? Har vi dragit lärdomar från den svenska pandemihanteringen och har internationella organisationer skapar förutsättningar för att bättre upptäcka ett nytt virusutbrott?

Flera hälsoutmaningar riskerar att få globala följdverkningar. Hundratusentals människor dör fortfarande varje år av HIV/AIDS och malaria. Vi ser en stor global ökning av icke-smittsamma sjukdomar i form av hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes samt psykisk ohälsa. Dessa sjukdomar är inte ett isolerat problem för välbärgade länder i Europa utan ökar överallt i världen och är ofta starkt sammankopplade med socioekonomiska faktorer.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är ett av framtidens stora hälsohot antimikrobiell resistens. Redan idag beräknas mer än en miljon människor dö i världen till följd av resistenta bakterier och problemet väntas öka dramatiskt till följd av klimatförändringarna och en fortsatt överanvändning av antibiotika runt om i världen, både inom hälso- och sjukvården och inom djurhållningen. Det växande hälsohotet brukar kallas för “den tysta pandemin”, en utveckling där fler resistenta bakterier mot antibiotika och andra antimikrobiella läkemedel leder till att allt fler människor kommer dö i enklare sjukdomar som lunginflammation, blodförgiftning eller blindtarmsinflammation.

Fler väpnade konflikter och rekordsiffror över antalet flyktingar i världen

Kriget i Ukraina, tillsammans med ett flertal andra konflikter i världen, har lett till en dyster milstolpe. För första gången befinner sig över 100 miljoner människor på flykt i världen – undan krig, våld och förföljelse.

Bakom denna ökning kan vi bevittna uppblossande våldsamheter och utdragna konflikter i länder som exempelvis Etiopien, Myanmar och Afghanistan. Därtill ser vi flera utdragna krig i Syrien, Jemen, Somalia och Kongo-Kinshasa. Det sistnämna brukar uppmärksammas som ”västvärldens mest glömda konflikt”. Medan konflikterna i Irak och Syrien fått stor uppmärksamhet, framför allt i samband med de stora flyktingströmmarna, har de komplicerade och lokala konflikterna i Kongo-Kinshasa gett upphov till flyktingströmmar som under de senaste åren överstiger dem i Mellanöstern.

Flyktingkrisen 2015 visade att Sverige och EU i hög utsträckning påverkas av att människor behöver fly sina hem. Det krävs ekonomiska resurser och god samhällsstyrning för att säkerställa ett bra mottagande för människor som behöver fly till Sverige. Politiska spänningar inom EU har också lett till låsningar om framtida lösningar på migrationsområdet. Samtliga internationella prognoser visar dock att flyktingströmmar och migration kommer att öka dramatiskt i framtiden. Vi kommer se en stor ökning av klimatdriven migration, och klimatförändringarnas konsekvenser kan också leda till större risker för politisk instabilitet och väpnade konflikter. För närvarande ser vi en ökad utbredning av jihadistgrupper i Afrika, inte minst i den konfliktdrabbade Sahelregionen.

Klimatförändringarna och säkerhetspolitiska spänningar

Det går inte att undgå klimatförändringarnas säkerhetsrisker och redan idag kan vi bevittna hur torka och extremväder leder till stort mänskligt lidande. En oroväckande trend berör den framtida vatten- och livsmedelsförsörjningen.

Sedan den ryska invasionen av Ukraina har den globala livsmedelsförsörjningen fått ny uppmärksamhet. Med anledning av Ukrainas och Rysslands kritiska roll för den globala försörjningen av spannmål och konstgödsel har matpriserna ökat dramatiskt. FN:s livsmedelsprogram har meddelat att upp till 345 miljoner människor är drabbade av akut matosäkerhet i världen – en ökning med 200 miljoner sedan 2019. Redan 2014 noterades ett trendbrott där andelen människor i världen som inte har tillräckligt med mat eller lider av akut hunger började öka, från en lång tid av minskade nivåer.

Klimat- och väderrelaterade händelser kommer också påverka vår framtida energiförsörjning. El som utvinns genom vattenkraft kan komma att begränsas med anledning av ökad vattenbrist och kärnkraftverk kan behöva gå ner på halvfart när havs- och sjövattentemperaturerna är för höga. Detta kan innebära stora risker då både vatten- och kärnkraft är planerbar energi tillskillnad från sol och vind. Kriget i Ukraina har också lett till en stor energikris och vi talar allt oftare om att vi går mot en kall vinter. Energi har använts som ett säkerhetspolitiskt vapen av Ryssland och flera länder i Europa förbereder sig nu inför energibesparingar och omfattande krispaket.

Demokrati och digitalisering

Antalet demokratier i världen minskar för sextonde året i rad. Demokratins skyddsvärden blir såväl i Sverige som i andra länder ifrågasatta genom flera hot mot demokratins grunder. Hybrida hot från främmande makt, våldsbejakande extremism samt konspiratoriska narrativ som främjar korruption, organiserad brottslighet, extremism och en ökad misstro i samhället är bara några exempel om en demokrati på tillbakagång.

Digitala teknologier och plattformar – den utveckling som skulle demokratisera världen – har i flera fall fått motsatt effekt. Stater kan utnyttja teknik för massövervakning, samhällen blir sårbara för cyberattacker och dataintrång, och trollfabriker och desinformation sprids via sociala medier för att skapa en ökad polarisering och misstro mellan människor.

Fastän det sker många framsteg som bidrar till ökad säkerhet och trygghet i Sverige och världen så kan nog många enas om att utvecklingen ser ganska dyster ut. Men för varje utmaning finns en lösning. Vi löser inte dessa globala problem ensamma, utan tillsammans.

Därför kommer Folk och Försvar att belysa olika delar av detta breda spektrum som utgör dagens och framtidens globala utmaningar. Dessa kommer att behöva lösas med gemensamma krafter och genom nya samarbeten och ansträngningar. Är du intresserad av att veta mera? Folk och Försvars verksamhet består bl.a. av seminarier, utbildningar, podcasts, artiklar, intervjuer och rundabordssamtal. För mer information, besök gärna www.folkochforsvar.se eller följ oss på sociala medier. Där får du också information om kommande aktiviteter!

Om du vill komma i kontakt med vår ansvariga projektledare och programansvarig för Globala säkerhetstrender, vänligen mejla hanna.waerland-fager@folkochforsvar.se.

Och om du är intresserad av att veta mer – spana då in våra genomförda samt kommande aktiviteter:

Artiklar
Vad kan pandemin lära oss om globala hälsohot?
https://folkochforsvar.se/content/vad-kan-pandemin-lara-oss-om-globala-halsohot/

”Stärk insatserna för barn och unga som flytt till Sverige”
https://folkochforsvar.se/content/stark-insatserna-for-barn-och-unga-som-flytt-till-sverige/

Podcasts
Vad händer med maten i kris och krig?
https://folkochforsvar.se/event/vad-hander-med-maten-i-kris-och-krig/

Den tysta pandemin
https://folkochforsvar.se/event/podcast-den-tysta-pandemin/

Terrorns nya epicentrum – om utsatthet i Västafrika
https://folkochforsvar.se/event/terrorns-nya-epicentrum-om-utsatthet-i-vastafrika/

Seminarier/intervjuer
Säkerhetspolitiska dilemman i klimatomställningens spår
https://folkochforsvar.se/event/sakerhetspolitiska-dilemman-i-klimatomstallningens-spar/

Våldsbejakande extremism och framtida terrorhot
https://folkochforsvar.se/event/valdsbejakande-extremism-och-framtida-terrorhot/

Folk och Försvar möter Karin Tegmark Wisell, GD Folkhälsomyndigheten
https://folkochforsvar.se/event/folk-och-forsvar-moter-karin-tegmark-wisell-gd-folkhalsomyndigheten/

 

Hanna Waerland-Fager
Projektledare och programansvarig för globala säkerhetstrender på Folk och Försvar 

Dela

Relaterat material