Tillbaka till föregående sida

Foto: Folk och Försvar
Artiklar

Publicerat: 2023-03-08

En jämställd sektor bidrar till ett starkare totalförsvar

Hur ser jämställdheten inom den svenska försvars- och säkerhetssektorn ut idag? Inför den internationella kvinnodagen den 8 mars träffade Folk och Försvar Louise Ask Holmberg, medgrundare och fram till den 1 mars styrelseordförande för organisationen Femme Defence, för ett samtal om just detta.

Louise Ask Holmberg grundade den ideella organisationen Femme Defence redan under sin studietid tillsammans med fyra studiekamrater på Försvarshögskolan för snart sex år sedan. Under slutet av deras studietid började de fundera kring sina framtida yrkesmöjligheter och tyckte att det var svårt att orientera sig bland den bredd av olika yrkes- och karriärvägar som fanns inom sektorn. De upplevde även att det var ett flertal unga kvinnor som hade utbildat sig inom liknande områden som dem själva som valde att lämna branschen redan efter några år:

– Vi såg att i en redan mansdominerad sektor så valde fler tjejer än killar att lämna sektorn tidigt under sina karriärer, och det ville vi ändra på. Det var en av anledningarna till att vi valde att starta Femme Defence för unga kvinnor inom försvars- och säkerhetssektorn.

Louise berättar att grundtanken var att skapa en organisation där medlemmarna dels kan bygga nätverk och dela erfarenheter sinsemellan, dels möta seniora kvinnor för dialog och mentorskap med det övergripande målet att behålla så många kvinnor som möjligt inom sektorn, samt främja kvinnligt ledarskap:

– Vi tror att om fler kvinnor finns i ledande positioner så kommer det i framtiden leda till att vi blir ännu fler – vi behöver förebilder som visar vägen, jämnåriga såväl som mer seniora.

Trots flera initiativ som liksom Femme Defence jobbar med visionen om en jämställd försvars-och säkerhetssektor, så anser Louise att den svenska förvars- och säkerhetssektorn inte är jämställd idag. Jämställdhet handlar inte bara om statistik och hårda fakta som antalet kvinnor i ledande positioner och löneskillnader, utan ojämställdheten handlar också om trivsel och bemötande i branschen. Hon framhåller att det är allas ansvar att skapa jämställdhet:

– Försvar och säkerhet rör hela samhället och därför behövs allas perspektiv. En viktig faktor för att bevara och öka försvarsviljan i samhället är att även kvinnor ska känna att de är representerade i exempelvis Försvarsmakten eller andra delar av sektorn.

Med anledning av det svåra säkerhetsläget har säkerhetsfrågor, såväl inom näringslivet som samhället i stort, fått en ökad betydelse. Louise tror att det i kombination med den snabba tillväxtfasen för att bygga upp totalförsvaret kan innebära fler möjligheter för unga kvinnor att kunna jobba både inom det militära och civila försvaret. Nu finns det möjligheter att bygga upp det nya totalförsvaret och tillsätta roller baserat på kompetens i stället för kön. Louise lyfter också fram att det redan finns många kvinnliga ledare inom det civila försvaret och att den delen av totalförsvaret behöver värderas lika högt som den militära förmågeuppbyggnaden.

Utöver detta anser hon att aktörer behöver jobba mer strategiskt med mångfalds- och jämställdhetsfrågor för att skapa en psykologisk trygghet för alla inom sektorn. Detta är viktigt för Sverige i stort som innovationsland. Om inte alla känner sig trygga att dela sina idéer så kommer samhällsutvecklingen att bromsa. Fler än 50 procent av befolkningen behöver känna att deras idéer och innovationer uppmärksammas och inkluderas i arbetet.

Louise fortsätter:

– Många av våra medlemmar kan emellanåt uppleva att deras kunskaper och kompetens inte tas tillvara, och att flera unga kvinnor inte känner att de blir lyssnade till alla gånger.

För att stärka unga kvinnor arbetar Femme Defence därför med att belysa och driva jämställdhetsfrågan framåt. Det är möjligt tack vare engagerade kvinnor i såväl den unga medlemsforan som bland de seniora mentorerna samt aktörer som vill bidra och stötta Femme Defences vision. Erfarna kvinnor och ledare inom sektorn har vid flera tillfällen lyft fram att de själva hade önskat att en organisation som Femme Defence fanns när de var nya i sina yrkesroller. Medlemmarna i organisationen framhåller ofta hur de genom Femme Defence etablerat ett nätverk som möjliggör kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte, samt ger en trygghet och kraft att ta sig an de möjligheter och utmaningar de stöter på i arbetslivet.

– Varje gång jag träffar medlemmarna i Femme Defence hänförs jag av hur många passionerade och imponerande unga kvinnor vi har i försvars- och säkerhetssektor!

Nästan sex år har gått sedan de fem studiekamraterna valde att starta en organisation för att säkerställa att fler kvinnor ska stanna, och utvecklas, inom den svenska försvars- och säkerhetssektorn. Idag samlar Femme Defence över 100 aktiva medlemmar och genomför flera nätverksträffar och evenemang per termin. Bland grundarkvintetten meddelade Louise avslutningsvis att de alla jobbar kvar inom sektorn idag – i samklang med deras egen grundvision.

Är du intresserad av försvars- och säkerhetsfrågor, har läst minst ett år på ett kandidatprogram och är kvinna under 35? Då är du välkommen att ansöka om medlemskap i Femme Defence. Om du inte kan svara ja på ovan men vill stödja Femme Defence kan du alltid bli stödmedlem! Läs mer och ansök via deras hemsida: www.femmedefence.com.

Skriven av Anna Lagerlöf, kommunikatör och projektledare på Folk och Försvar. 

Dela

Relaterat material