Tillbaka till föregående sida

Foto: Folk och Försvar
Artiklar
Utbildning

Publicerat: 2022-11-08

Ledarskap och Säkerhet 2022

Fredagen den 21 oktober 2022 bjöd Folk och Försvar, tillsammans med Utrikespolitiska förbundet Sverige (UFS), in till en heldagsutbildning för unga civilsamhällesledare på temat ledarskap och säkerhet.

Ungas roll som viktiga aktörer i fredsbyggande arbete betonas i FN:s säkerhetsrådsresolution 2250: Resolutionen om Unga, fred och säkerhet. Resolutionen antogs av FN:s säkerhetsråd år 2015, där unga, fred och säkerhetsagendan slår fast betydelsen av ungdomsorganisationers roll inom det försvars- och säkerhetspolitiska området i relation till internationellt fredsfrämjande och konfliktförebyggande arbete. Unga betraktas som ett betydelsefullt och viktigt steg för förändring, vilket innebär att ungas inkludering i processer för att skapa och upprätthålla fredliga samhällen är viktigare än någonsin. För att främja ungas inkludering i politiskt beslutsfattande på flera sektoriella nivåer behöver unga ges ytterligare möjligheter för ett utökat inflytande. Det unga civilsamhället i Sverige och i resten av världen spelar därför en viktig roll.

För att ungas röster ska höras inom det försvars- och säkerhetspolitiska området såväl som inflytande i samhällsmässig utveckling krävs det att utrymme för unga skapas. Genom att skapa ytor för unga civilsamhällesledare att byta erfarenheter, knyta kontakt med andra unga och ta del av kunskap från makthavare och beslutsfattare kan verktyg för utvecklings- och förändringsarbete börja utformas. För att främja ungas inkludering inom det försvars- och säkerhetspolitiska området arrangerade Folk och Försvar den 21 oktober 2022 en utbildningsdag om ledarskap och säkerhet för unga civilsamhällesledare för att genom ett ledarskapsperspektiv främja debatten och diskussionen om samhällets säkerhet.

Utbildningen Ledarskap & Säkerhet är en vidareutbildning inom försvars- och säkerhetspolitik med inslag av ledarskap och beslutsfattande som erbjuder perspektivutbyte inom säkerhetspolitiska frågor och ett vidare nätverk för unga ledare inom det svenska civilsamhället. Utbildningen hölls i oktober 2022 för sjunde året i rad tillsammans med Utrikespolitiska Förbundet Sverige som medarrangör. Utbildningsdagens 20 deltagare bestod av unga ledare som representerade bland annat UFS paraplyorganisationer bestående av flera nationella utrikespolitiska föreningar från runtom i landet, Astronomisk ungdom, LSU, Ung Media, Svenska FN-förbundet och Röda Korsets ungdomsförbund (RKUF). Dagen bestod av tankeväckande och intressanta föredrag av framstående ledare inom den försvars- och säkerhetspolitiska sektorn, samt av interaktiva workshops med fokus på erfarenhetsutbyte, hållbart engagemang, desinformation och informationspåverkan.

Hans-Christian Hagman, Analyschef på Utrikesdepartementet, inledde dagen med ett föredrag om framtidsorienterat ledarskap i en säkerhetspolitisk turbulent värld. Föredraget behandlade säkerhetspolitiska hot mot Sverige och EU, globala trender som påverkar olika regioner och länder, samt internationella framtidsutsikter för olika försvars- och säkerhetspolitiska aktörer.

Den 26 augusti 2022 fick Försvarsmakten en ny kommunikationsdirektör, brigadgeneral Peder Ohlsson. Som andra talare för dagen delade Peder med sig av sina erfarenheter av chefskap och ledarskap i nationella och internationella kontexter i egenskap av chef för flertalet internationella insatser i Afrika, och som före detta ställföreträdande Marinchef i Försvarsmakten. Peders föredrag handlade om vikten av ett stabilt ledarskap i en dynamisk värld som utstår försvars- och säkerhetspolitiska utmaningar.

Dagens sista talare var Ida Texell, Upplands-Bros kommundirektör med en bakgrund som räddningschef, deltagare i den svenska delegationen för Agenda 2030 och nuvarande ordförande i den frivilliga försvarsorganisationen Bilkåren. Idas föredrag handlade om vikten av värderingar, att tro på sin egen förmåga och lyfte fram ledarskap i förändring. Ida betonade vikten av värdebaserat ledarskap under utmanande samhällssituationer och kriser på regional och kommunal nivå, samt ledarskapsnavigeringen genom dessa.

Utöver föredragen från de inbjudna talarna bestod dagen av två workshops som anordnades av UFS och Folk och Försvar om Desinformation och Hållbart ledarskap. Båda tillfällena gav deltagarna möjlighet att tillsammans och individuellt reflektera över sina egna engagemang, samt analysera hur desinformaitonsflöden påverkar samhället och individen.

Dagen avslutades med ett informellt mingel där deltagarna fick möjlighet att diskutera intresseområden och tankar som väckts under dagen samt en ytterligare möjlighet att knyta kontakt med andra unga civilsamhällesledare.

Linda Essby
Programansvarig unga, fred, säkerhet och försvar och projektledare för Försvars- och Säkerhetsakademin (FOSA)

 

Dela

Relaterat material