Tillbaka till föregående sida

Foto: Nalin Bozdogan, Försvarsmakten
Artiklar

Publicerat: 2024-02-23

Natonärmande och den gröna omställningen märks tydligt av i Norrbotten

I början av februari arrangerade Folk och Försvar en resa för representanter för ungdomspartierna ihop med Region Norrbotten och Försvarsmakten till just Norrbotten med besök i Boden, Luleå, Jokkmokk och Vidsel. Mer utförligt om själva resan kan ni läsa här: Studieresa till Norrbotten 2024 – Folk och Försvar (folkochforsvar.se). Detta är en reflekterande text från en resa till en region som expanderar och vill visa på sin växande betydelse för hela landet. En utveckling som dock anar en del hinder och utmaningar på vägen.

Det är svårt att hitta tydligare exempel på det svenska Natonärmandet än när man pratar med försvaret, politiker och näringsliv i Norrbotten. Med ett svenskt Natomedlemskap omvandlas Östersjön till ett innanhav för alliansen som bidrar till att stora delar av fokuset för den svenska Försvarsmakten blir försvaret av Nordkalotten och att understödja försvaret av Finland. I detta blir även utvecklingen i Arktis med ryska och kinesiska intressen och ageranden centralt för det svenska försvaret. Denna förändring i fokus syns inte minst i den Natoövning, ”Steadfast defender” som äger rum under våren 2024 där ett fokusområde är att kunna ta emot amerikanskt stöd via Narvik i Norge och Sverige, in i Finland. Denna utveckling kommer att kräva satsningar i Norrbotten, både civila och militära.

Resan blev ett tydligt exempel på diskussionerna om att denna förändring i fokus kräver investeringar i Region Norrbotten, särskilt i infrastruktur där det bland annat står klart att Malmbanan får statligt stöd för upprustning[1]. Även behov av investeringar i vägar och annan infrastruktur lyftes under resan där satsningar kan behövas för att klara nya krav och belastning. Försvarsmakten pekade också på de stora behoven av att växa i regionen där samtliga förband vill och planerar för en tillväxt i personal och storlek. Kopplat till detta lyfte förbanden en särskild utmaning i att locka värnpliktiga och behålla dem i regionen efter genomförd plikt.

Parallellt med denna utveckling sker en stor satsning på grön omställning i norr med fokus på grönt stål. I Boden står snart H2Greensteel klart och i Luleå är arbetet i gång med ett stålverk och dessutom utbyggnad av hamnen parallellt med att Hybrit (samarbetsprojekt mellan SSAB, LKAB och Vattenfall) fortsätter att expandera i regionen. Dessa initiativ kräver investeringar och personal. Båda städerna har högt satta mål för befolkningstillväxt, en nödvändig sådan för att få in kompetens nog för att förse verken med anställda. Att växa som kommun och stad kräver satsningar på bostäder för större befolkning och med det tillkommer en satsning på nödvändig välfärd.

Här har vi alltså att göra med två sektorer som vill expandera i regionen och som båda har behov av personal. Dessutom kräver både försvarets utbyggnad och den gröna industrin satsningar på infrastruktur. Det känns som att det finns en uppenbar risk att det blir konkurrens om både investeringar och personal. Flera aktörer pekade på att det redan finns en utmaning att rekrytera civil personal i konkurrens med stora aktörer i regionen som till exempel LKAB.

I takt med den gröna omställningen, och satsningen på grön energi i allmänhet, ökar också anspråken på skog och mark till följd av fler kraftnät och utbyggnaden av dessa. Just markfrågan är redan en omtvistad sådan på många platser i regionen där intresset från näringsliv och Försvarsmakten hamnar på kurs med markägandefrågor och rennäringen. Under resan uppmärksammades både lyckade och mindre lyckade exempel på hur dessa olika intressen kan hanteras. Vid den militära testbasen vid Vidsel har en god relation skapats mellan basen och samebyarna på området där en sorts win-win situation tack vare att de stora och icke-exploaterade område som de militära testerna kräver gör att ingen annan verksamhet står i vägen för rennäringen. På andra platser gavs exempel på mindre framgångsrikt samspel där tex utbyggnad av kraftnät och annan exploatering försvårar samernas verksamhet.

Att denna utvecklingsprocess som regionen står mitt i, där både näringsliv och Försvarsmakten vill expandera och exploatera, sker i en region där det redan finns tydliga exempel på intressekonflikter när det rör mark och natur pekar mot att det kan bli en utmanande process att dra i mål. Ovanpå detta läggs utmaningen att expandera i Sveriges minst tätbefolkade region och att inte bara locka ny befolkning till regionen, men också hålla kvar den vilket kräver investeringar i bostäder och välfärd. En inte allt för liten utmaning.

Vad som dock är helt tydligt från resan är att medvetenheten om utmaningarna är stor och något som hanterats och diskuterats under lång tid. Dialog, ödmjukhet och lyhördhet pekade flera aktörer på som centralt för att lyckas med de stora satsningar regionen vill och behöver genomföra. Några pekade även på behovet av att tänka nytt och testa nya lösningar. Omsätts dessa ledord och tankar i handling bör den stora utvecklingen i Norrbotten vara fullt möjlig att genomföra.

[1] Malmbanan får miljonstöd – ska stärkas för Nato – P4 Norrbotten | Sveriges Radio

Författare: Simon Jernberg, programansvarig globala säkerhetstrender

Dela

Relaterat material