Tillbaka till föregående sida

Foto: Folk och Försvar
Artiklar

Publicerat: 2022-05-12

Nordisk konferens 2022 – Helsingfors

Varje år genomförs en Nordisk Folk och Försvar-konferens i samarbete med våra systerorganisationer i Norge och Finland. I år var Finland och den finska kommittén PFI – Planeringskommissionen för försvarsinformation – värd för konferensen som arrangerades den 4–6 maj i Helsingfors. Med anledning av kriget i Ukraina och det svåra säkerhetspolitiska läget i Europa, parallellt med snabba förändringar inom försvars- och säkerhetspolitiken, kändes det både viktigt och värdefullt att samlas för en nordisk konferens i denna snabbt föränderliga tid. Den här artikeln är ett sammanfattande referat om årets nordiska konferens i Helsingfors.

Nordisk konferens i Helsingfors var den första på flera år. På grund av pandemin behövde konferensen skjutas fram både 2020 och 2021 men under 2022 kunde vi äntligen samlas igen för en två-dagars konferens med föredrag och studiebesök. Från Sverige deltog en delegation på 9 personer . Dessa anmälde sitt intresse tidigare i vår och deltagargruppen bestod av representerar från våra medlemsorganisationer, media, myndigheter och näringsliv. Tre personer från Folk och Försvars kansli deltog också under konferensen.

Från Finland deltog representanter från PFI och från Norge deltog ett tio-tal deltagare från Folk og Forsvar i Norge, en organisation med liknande uppdrag som Folk och Försvar i Sverige.

Den första dagen

Konferensen inleddes vid lunchtid onsdagen den 4 maj. PFI:s ordförande Harri Järvinen höll ett kort välkomsttal och därefter bestod eftermiddagen av föredrag om ländernas olika syn på den aktuella säkerhetspolitiska situationen och försvars- och säkerhetspolitiska konsekvenser för de nordiska länderna efter Rysslands invasion av Ukraina. Den första talaren var Janne Heiskanen, teamledare vid det finska Utrikesministeriet. Föredraget berörde långsiktiga säkerhetspolitiska konsekvenser för Finland och Europa, framtida bilaterala med Ryssland, effekterna av EU:s sanktioner samt den finska diskussionen om ett framtida Nato-medlemskap.

Därefter talade Pekka Toveri, före detta underrättelsechef inom den finska Försvarsmakten, om den militära situationen i norra Europa. Konferensdeltagarna fick en fördjupad genomgång över de militära förmågorna i Norden och Baltikum samt Rysslands militära förmåga.

Efter en säkerhetspolitisk respektive militär analys var det sedan dags för en ekonomisk analys av Ryssland och konsekvenserna av EU:s sanktioner. Laura Solanko, senior rådgivare på BOFIT (The Bank of Finland – Institute for Emerging Economies), gav en kort överblick om prognoserna för hur den ryska ekonomin kommer att påverkas av de omfattande sanktionerna från väst. För den som är intresserad går det även att läsa en kortare analys av Laura Solanko på BOFIT:s hemsida: https://www.bofbulletin.fi/en/blogs/2022/russia-s-economy-and-the-war/.

De två sista föredragen under onsdagen var talarpass med perspektiv från Norge respektive Sverige. Per Erik Solli, senior försvarsanalytiker från Norsk utenrikspolitisk institutt (Norwegian Institute of International Affairs), talade om Norges deltagande i Nato, framtiden för säkerheten i Arktis och den säkerhetspolitiska situationen som en småstatsnation. Därefter talade Robert Dalsjö, överingenjör och senior analytiker vid FOI, om Sveriges långa alliansfrihet, landet säkerhetspolitiska vägval över tid och den nuvarande frågan om svensk Nato-ansökan.

Dagen avslutades med en gemensam middag på hotellet efter flera intressanta föredrag och diskussioner.

Den andra dagen

Konferensens andra dag började med flera föredrag på en rad teman. Det första passet berörde Finlands erfarenheter från covid-19 och hur pandemin har förbättrat beredskapen för landets hälso- och sjukvård. Lasse Ilkka, specialsakkunnig vid Social- och hälsovårdsministeriet, talade om svårigheterna i början av pandemin och hur det finska sjukvårdssystemet nu kommer förändras från att ha varit indelat utifrån kommunnivå till att fördelas på 22 hälsoregioner.

Det andra föredraget berörde också pandemin, men fokus var hur värnpliktstjänstgöringen fungerade under coronapandemin i Finland. Överstelöjtnant och enhetschef vid den finska Försvarsmakten, Jussi Ylimartimo, talade om försvarets erfarenheter och vilka anpassningar som behövde göras med anledning av det svåra smittläget.

Därefter riktade konferensprogrammet fokus på två aktuella säkerhetspolitiska frågor, dels ett pass om energisäkerhet i och med kriget i Ukraina, dels ett pass om rymden och säkerhetspolitik. Digitalt från Bryssel medverkade Per Anker-Nilssen, senior rådgivare för NHO – Näringslivets huvudorganisation i Norge. Han talade om Europas beroende av rysk olja och gas samt hur EU för närvarande arbetar med energisäkerhetsfrågan, bland annat med EU-initiativet RePowerEU. Digitalt från Sverige deltog Gunnar Karlsson, styrelseledamot i Swedish Space Cooperation (SSC) och före detta chef för MUST. Temat för hans föredrag var rymdens säkerhetspolitiska betydelse. Idag är våra samhällen beroende av satelliter och rymdteknik, exempelvis för jordobservation, positionering och navigering samt telekommunikation. Den största sårbarheten mot dessa system är sammankopplat med cyberhot. En antagonist kommer med stor sannolikhet inte bedriva fysisk förstörelse i rymden mot satelliter utan istället slå ut satelliter genom att störa dess signaler. Idag är rymden även en militär domän och allt fler länder utvecklar nationella rymdstrategier för att hantera risker i rymden, men också för att utveckla nya förmågor.

Efter lunch begav sig konferensdeltagarna mot Helsingfors hamn för att ta båten över till Sveaborg, en av världens största sjöfästingar. Eftermiddagen spenderades med museibesök och en guidad tur runt fästningen som idag är en rik kulturskatt och som sedan 1991 finns med på UNESCOs världsarvslista. Sveaborg började byggas 1748 då Finland var en del av Sverige och i samband med 1808–09 års krig mellan Sverige och Kejsardömet Ryssland besköts fästningen kraftigt, vilket ledde till en kapitulation och Sveaborg hamnade i ryska händer. Under det finska inbördeskriget 1918 fungerade fästningen som fångläger för ”röda” krigsfångar. 1973 överläts öarna av Försvarsministeriet till Undervisningsministeriet, men Sjökrigsskolan är fortfarande stationerad på Sveaborg.

Efter lite ledig tid för att kunna se sig omkring i Helsingfors stadskärna samlades alla deltagare för en gemensam trerättersmiddag på restaurang Lasipalatsi i Palmuhoune, en byggnad som upprättades specifikt i samband med att Finland var värdnation för sommar-OS i Helsingfors 1952.

Den tredje dagen

Konferensens sista programpunkt arrangerades under fredagsförmiddagen den 6 maj och bestod av ett längre studiebesök vid the European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats. Liisa Talonpoika, Finlands hybridambassadör vid Utrikesministeriet och Finlands tidigare ambassadör i Stockholm, inledde dagen med ett kortare föredrag och frågestund om Finlands arbete med hybridhot. Därefter fick konferensdeltagarna höra två fördjupande föredrag om hybridcentrets verksamhet. Rasmus Hindrén, Head of International Relations, talade om hur de arbetar med att stötta centrets tillhörande medlemsstater – EU- och Nato-länder – i form av att dela internationella erfarenheter, främja nätverksbyggande och leda diskussioner. Centrets Deputy director Josef Schroefl talade sedan om det alltmer komplexa cyberhotet. Han lyfte flera talande exempel, som cyberkriminalitet i form av utpressningsförsök, cyberspionage från statliga aktörer och desinformation i form av deepfakes och trollfabriker.

Efter besöket vid Hydrid CoE avslutade vi programmet med en gemensam lunch innan vi skiljdes åt och den norska och svenska delegationen begav sig mot flygplatsen respektive båtterminalen.

Tack för intressanta dagar!

Folk och Försvar vill rikta ett stort tack till PFI för en intressant och givande nordisk konferens. Generalsekreterare Heli Santala och allmän sekreterare Markus Kinkku på PFI:s kansli bjöd på två trevliga och lärorika dagar i Helsingfors. Nästa år kommer Folk og Forsvar i Norge att stå värd för nordisk konferens och då kommer vi återigen att erbjuda svenska representanter möjligheten att ingå i den svenska resedelegationen.

Inom kort kommer Folk och Försvar publicera fördjupande perspektiv med utgångspunkt från konferensens teman på vår hemsida, där några av resedeltagarna kommer dela sina erfarenheter och perspektiv.

Hanna Waerland-Fager
Programansvarig för Folk och Försvars nya programområde Globala säkerhetstrender

 

 

 

Dela

Relaterat material