Tillbaka till föregående sida

Artiklar

Publicerat: 2024-06-03

Reflektioner från Nordisk konferens 2024 i Linköping

Varje år genomförs en Nordisk Folk och Försvar-konferens i samarbete med våra systerorganisationer i Norge och Finland. I år var även vår danska systerorganisation Folk og Sikkerhed med när konferensen under svenska Folk och Försvars värdskap gick av stapeln i Linköping den 13-15 maj. 

Från Sverige deltog en delegation på 10 personer som representerade allt från medlemsorganisationer och myndigheter till näringslivet och frivilligorganisationer. Tre personer från Folk och Försvars kansli deltog också under konferensen. Nedan följer reflektioner från två av deltagarna i årets delegation.

______________________________________________________________________________________________________

Reflektioner från Elenor Bernelow Loyd, Vice President Total Defence, RISE 

Under tre mycket intressanta och innehållsrika dagar i maj hade jag förmånen att delta i Folk och Försvars nordiska konferens. Sverige och Linköping visade sig från sin bästa sida och både sällskapet och solen värmde trots den tidiga maj.

Det är något särskilt med att möta de nordiska grannarna och speciellt i en tid som vår. Vi diskuterade nordisk samverkan, likheter, olikheter och Norden i Nato, nu när vi alla nordiska länder är medlemmar.

Vi fick lyssna till Saabs Senior Public Affairs Advisor som tecknade en synnerligen dyster bild av både nuläge och framtid vad gäller det geopolitiska läget. Omkring 40 procent av den ryska statsbudgeten för 2024 läggs på försvar och säkerhet och Ryssland går nu delvis att betrakta som en krigsekonomi. Frågan är hur vi, Europa och Norden, ska kunna möta detta.

För att vi ska kunna bygga ett starkt totalförsvar, ett robust och resilient samhälle och rusta oss både för samhällskriser och krig behöver vi bygga både vilja och förmåga. Dels hos den enskilde men också hos företag och det offentliga. En viktig del i försvarsviljan är att känna stolthet för sitt land, att vi känner våra styrkor och förmågor och bygger vidare på dem. Ett exempel på svensk förmåga är Saabs verksamhet i Linköping som vi fick besöka under den första dagen av konferensen. Saab är sprunget ur behov som uppstod under hotet om ett nytt världskrig, där politiken ville skapa ett flygvapen baserat på civil industri. Ett ämne som är högaktuellt och där vi idag ser att det militära försvaret är helt beroende av att den civila industrin driver innovation, utveckling och produktion för att säkerställa leveranserna till totalförsvaret. Saab är ett civilt företag som har drivit fram banbrytande teknisk utveckling inom flera områden och bidragit till några av Sveriges största industriella satsningar genom historien.

Vi diskuterade också de nordiska ländernas samarbete och att Nato ser positivt på, att vi, här uppe i norr, har en tätare samverkan mellan våra länder. Vi har många likheter men också olikheter. Detta illustrerades av YLE:s korrespondent när hon kommenterade Carl-Oskar Bohlins uttalande ”Det kan bli krig i Sverige” från Rikskonferensen i Sälen i januari 2024. Ett sådant uttalande, sa hon, hade aldrig kunnat göras i Finland, där kriget ligger så nära i folkets minne. Ett sådant uttalande hade för finländarna varit en signal, i att nu är det krig. Där i ligger en stor skillnad mellan Sverige och de övriga nordiska länderna. Vi svenskar har inte ett kollektivt minne av krig som gör sig påmint. Hur ska vi öka ”sense of urgency” inte bara i Sverige utan i de andra nordiska länderna och faktisk få människor att förbereda sig. Om detta pratade vi också och om hur olika myndigheterna i våra länder kan se på behovet av att informera sin befolkning om vikten av att förbereda sig.

Vi fick också en inblick i Totalförsvarets forskningsinstitut FOI:s verksamhet inom området cybersäkerhet och cyberanläggningen Crate. Där styrsystem och komplexa IT-miljöer kan, under kontrollerade former, utsättas för cyberangrepp, scenarios kopplat till cybersäkerhet och praktiska övningar. Ett viktigt och angeläget område där FOI fokuserar på militära verksamheter men där behovet att testa system hos näringslivet också är stort. Här finns möjlighet och kapacitet att testa civila system och genomföra övningar för SME så väl som för stora företag på Cyber Range hos RISE.

Stort tack till samtliga nordiska Folk och Försvarsorganisationer för viktiga och öppna diskussioner. Dagarna på konferensen visar på både möjligheterna med och vikten av ett utökat nordiskt samarbete på många områden. Som en del av Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner ser jag att RISE tillsammans med andra forskningsinstitut har en viktig roll att spela i att bygga ett starkt totalförsvar och en god krisberedskap. Tillsammans med deltagare från de andra nordiska länderna kommer vi fundera vidare på hur vi kan öka samverkan mellan de nordiska forskningsinstituten inom området totalförsvar.

______________________________________________________________________________________________________

Reflektioner från Richard Oehme, senior rådgivare i samhällssäkerhetsfrågor vid Knowit AB tillika ordförande för Säkerhets och försvarsföretagen (SOFF) cyberförsvarsgrupp

We are NATO! Den första nordiska Folk och Försvarskonferensen där detta nu äntligen är ett faktum för alla nordiska länder Detta präglade också många av de diskussioner som fördes under dagarna i Linköping.

Med erfarenhet från flera Folk och Försvars Rikskonferenser i Sälen var jag inte riktigt säker på vad jag skulle förvänta mig från denna konferens då formatet enligt programmet var väsentligt annorlunda än den stora konferensen i Sälen. Det skulle visa sig vara ett utmärkt format, där det intressanta och väl sammansatta programmet var värdefullt i sig men också borgade för en löpande intressant dialog mellan deltagarna. Själva sammansättningen av respektive delegation med representanter från myndigheter, akademi, media, civilsamhälle och näringsliv skapade en väldigt bra dynamik. Värdet låg såväl i de olika perspektiven och utgångspunkterna, men också erfarenhetsutbytet i hur vi i praktiken arbetar med totalförsvarsfrågor i våra respektive länder.

Som näringslivsrepresentant och reservofficer var det självfallet intressant att börja med ett besök hos Saab, där vi förutom att få se Gripen E på nära håll fick en bra genomgång av Saabs arbete inom försvarssektorn. Därtill en mycket intressant genomgång av en representant från Försvarets materielverk under rubriken ’The future of Swedish air force’. Fredrik Hassel från Saab målade sedan med de stora penseldragen upp omvärlden och de stora utmaningar som finns och då inte bara utifrån det ryska anfallskriget i Ukraina, men även de kommande valen i Europa och USA samt det som nu sker i den Sydkinesiska sjön med mera. Dagen avslutades med en paneldiskussion mellan officerare från de deltagande nordiska länderna på temat ’A joint defence of the Nordics’. Alltid intressant att lyssna på de olika särdragen mellan hur våra olika länder ser på vårt ”hörn” av Europa, men det största intrycket från panelen var den uppenbara lättnad och glädje som präglade alla panellister över att vi alla nu är en del av Nato och vad det innebär för Sveriges, tillsammans med våra övriga allierades, möjligheter att försvara våra länder och Natos norra flank. Det gick nästan fysiskt att ta på den känslan hos panellisterna men också i rummet i övrigt!

Näringslivets roll i totalförsvaret var en central fråga som präglade flera av diskussionerna under konferensen och därtill en stor medvetenhet om att detta är en kritisk fråga som alla behöver adressera.

Dag två var Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) våra värdar och de redogjorde bland annat för sitt arbete inom cybersäkerhetsområdet och då särskilt det arbete de bedriver inom ramen för ’Crate’. Crate är en cyberträningsanläggning där FOI kan bygga upp komplexa it-miljöer, såsom styrsystem för samhällskritisk verksamhet, som sedan kan utsättas för cyberangrepp under kontrollerade former och där olika aktörer kan öva att skydda sig mot dessa angrepp. I denna miljö genomfördes redan på mitten av 2010-talet den första nordiska cybersäkerhetsövningen mellan våra länders Nationella CERT-funktioner – en verksamhet som i ljuset av nuvarande säkerhetspolitiska situation snarast borde återetableras!

Dagen var sedan fylld av intressanta presentationer såsom hur Ukraina kunde sänkta kryssaren Moskva i april 2022 på grund av ett ovanligt väderförhållande som skapade förutsättningar för radarsystem att se under horisontlinjen. Ytterligare en riktigt intressant föredragning var den presentation som gjordes av Telenor med rubriken ’Defending Electronic Communications – Together’ där det bland annat redogjordes för erfarenheter från Ukrainas cyberförsvar och hur väl förberedda de var 2022, den retoriska frågan i diskussion blev – hur förberedda är vi i Norden?! Det konstaterades bl.a. att det finns hinder för närmare samarbete på nordisk nivå inom telekommunikationsområdet och att det största hindret är olika regelverk.  Det finns dock goda exempel på fungerande verksamhet, t.ex. inom räddningstjänstområdet – men som någon konstaterade, ”här kan det faktum att vi alla nu är en del av Nato driva på dessa frågor till det bättre”.

Efter denna diskussion om cyberspace var det dags för en presentation av en annan växande domän från Swedish Space Corporation (SSC). Intressant att se hur utvecklingen av SSC och Esrange har gått från en ytterst begränsad verksamhet under tidigt 80-tal när jag tjänstgjorde vid Lapplands jägarregemente i Kiruna till att nu vara en central förmåga med stor utvecklingspotential i den nya säkerhetspolitiska situationen. Detta bekräftades även genom Utrikesminister Billströms uttalade på NASA i Texas den 17 maj: “Sweden is actively pursuing space diplomacy and has an advanced space industry. We are well placed to contribute to international cooperation in relation to research, innovation and security – not least through the Esrange Space Center.” Sedan är det är nästan ofattbart hur mycket resurser USA lägger på denna domän totalt och i relation till alla andra länder: USA 73,2 md USD, China 14 md, Japan 4,65 md, Frankrike 3,47 md, Ryssland 3,41 md och Eu 2,81 md och därefter en räcka av andra länder i fallande ordning. Och detta är endast Government expenditure där de totala utgifterna globalt var 117 md USD 2023.

Slutet av dagen ägnades först åt en något dyster genomgång av alla hot-spots som hotar global sjötransport i världen: ’Piracy and Threats to shipping Globally’. Därefter skedde en djupdykning på temat ’The joint militärt operation in the Red Sea’ av den danske kommendörkaptenen Sune Lund – mycket intressant och initierat kring uppdraget de hade och den stora utmaningen som Huthirebeller utgör, ”en kvalificerad motståndare med militära förmågor jämförbara med ett mindre europeiskt land”.

På kvällen samlades vi sedan för en rundvandring på Flygvapenmuseum. Magiskt och alltid lika fascinerande att komma tillbaka till detta fantastiska museum. Sedan är det alltid emotionellt att se DC 3:an. Jag såg den för första gången någon dag efter att den lyftes upp från Östersjöns botten 2004 i ett av bergrummen på Musköbasen, kommer ihåg det som det vore idag. Känslan av allvar och den starka känslan av närhet till dessa tidigare kollegor som för så många år sedan fick betala det yttersta priset för att försvara vår frihet.

Dagen avslutades med en middag mitt bland alla flygplanen. Det var väldigt speciellt och mycket trevligt med en intensiv och givande diskussion runt bordet med finska, norska och svenska kollegor kring hur regional förmåga för civilt försvar kan etableras. Alla var överens om att behovet är stort men att förutsättningarna ser väldigt olika ut.

Konferensens avslutande förmiddag började med en redogörelse för kriskommunikation från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt en representant för det danska Folk och Försvar. Diskussionen utgick från den broschyr (såsom den svenska ’Om krisen eller kriget kommer’) som sänts ut till allmänheten i respektive land och de olika förutsättningarna och behov som finns för denna typ av information i de nordiska länderna. I ett angränsade anförande talades det sedan om skillnaden mellan framförallt Sverige och Ukraina i hur civilsamhället organiserar sig, där den primära skillnaden är att ukrainarna har mer informella strukturer medan vi i Sverige har mer formella strukturer. I den avslutande paneldiskussionen mellan representanter för Finska YLE och Sydsvenskan diskuterades ’How do we talk about war and defence?’ där ett av de huvudsakliga områdena för diskussion utgick från det som framfördes av den svenska Ministern för civilt försvar under Rikskonferensen i Sälen ”Det kan bli krig i Sverige”.

Tack Folk och Försvar, föredragshållare och kursdeltagare för givande dagar i Linköping – We are NATO!

 

Dela

Relaterat material