Tillbaka till föregående sida

Foto: MSB bildbank
Artiklar
Opinion

Publicerat: 2016-03-17

Upprätta ett svenskt samhällsnät

Ökat uppmärksamhet för samhällets krisberedskap innebär större fokus på möjligheterna att kommunicera under olyckor, kriser och samhällsstörningar. Kommunikation med allmänheten diskuteras flitigt, men att krishanterande aktörer kan kommunicera med varandra är minst lika avgörande. Det behövs ett svenskt samhällsnät för aktörer inom säkerhet och krisberedskap, menar Lena Nyberg, Teracom Boxer Group.

Den 18:e mars kommer Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och Post- och telestyrelsen, PTS att redovisa svaret på utredningen om framtida mobila kommunikationslösningar för aktörer inom allmän ordning, hälsa samt försvar. Mot bakgrund av detta vill Teracom Boxer Group lyfta fram att den kommande tilldelningen av 700 MHz-bandet innebär en unik möjlighet att möta den ökande efterfrågan och det allt större behovet av säkerhet, robusthet och mobil bredbandskommunikation i hela landet utifrån de krav staten och samhället har. Det behövs ett svenskt samhällsnät för att tillgodose de behov samhällsviktig verksamhet har. Nu handlar det om att ta vara på möjligheten att snabbt få detta på plats, annars kommer det att dröja länge tills nästa tillfälle uppstår och det riskerar att bli mycket kostsamt för samhället.

Vi lever i en tid som präglas av oro och där allt större fokus läggs på frågor som samhällssäkerhet och krisberedskap. Att stärka samhällets robusthet och samlade förmåga att hantera allvarliga olyckor och kriser är en viktig uppgift för aktörer såsom politiker och myndigheter. Arbetet med samhällets krisberedskap har utvecklats på ett bra sätt mot bakgrund av de förbättringsbehov som identifierades efter händelser som tsunamikatastrofen 2004 och stormen Gudrun 2005. Samtidigt måste arbetet kontinuerligt utvecklas, förbättringsmöjligheter ständigt identifieras, och säkerhetsfrämjande åtgärder vidtas.

Därför anser vi att det i samhällsnätet bör ges plats för ett flertal aktörer med särskilda behov kopplade till säkerhet och krisberedskap. Vi ser ett antal samhällsviktiga funktioner i stort behov av en nationell infrastruktur för mobil bredbandskommunikation med robusthet och säkerhet som marknadsaktörerna inte kan tillgodose och som därför måste etableras och kontrolleras av samhället. Dessa behov tillmötesgås lämpligast genom ett samhällsnät, med väl definierade skyldigheter att tillgodose samhällsviktiga intressen.

I många krissituationer får och tar civilsamhället och frivilligorganisationer en allt större roll för att stötta och bistå det offentliga med resurser. För att kunna samarbeta effektivt måste även dessa aktörer kunna nyttja ett samhällsnät i samband med en kris, utan att behöva införskaffa dyra specialterminaler. Ska samhället kunna ta emot och fullt ut dra nytta av deras insatser måste kommunikationen mellan dem och det offentliga fungera även när mobilnäten är överbelastade.

De samhällsviktiga tjänsternas behov av kapacitet i ett visst område kommer emellertid att variera över tiden. Blåljusaktörerna har till exempel ett stort behov av kapacitet i samband med en olycka eller någon annan incident, medan de normala behoven är betydligt lägre. Eftersom nätet måste dimensioneras för de mest krävande behoven kommer det under en stor del av tiden att finnas outnyttjad kapacitet, som kan erbjudas till kommersiella mobiloperatörer. Det ger en effektiv användning, möjliggör bredbandsutbyggnad där kommersiell grund saknas, och skapar därtill intäkter som bidrar till finansieringen av nätet.

Radiovågor, spektrum, är en begränsad resurs och tilldelningen av 700 MHz-bandet innebär en sällsynt möjlighet att möta den ökande efterfrågan och det stigande behovet av säkerhet och robusthet i den mobil bredbandskommunikation i hela landet, mot bakgrund av statens krav och samhällets samlade behov. Om inte dessa behov tas i beaktande nu riskerar utvecklingsmöjligheterna inom området att försvinna för lång tid framöver.

Lena Nyberg 
CSO, Chief Security Officer
Teracom Boxer Group

Dela

Relaterat material