Tillbaka till föregående sida

Foto: Uwe Arnas/CEphoto, commons.wikimedia.org/wiki/File:Stockholm_Sweden_Exterior-view-of-Riksdag-02.jpg
Artiklar

Publicerat: 2021-10-06

Vad får svenskt försvar kosta 2022?

I och med Försvarsbeslutet för perioden 2021 – 2025 har också finansieringen ökat markant mot tidigare år. I regeringens förslag till budget för försvarsutgifter för året 2022 ökar utgifterna med totalt 4,4 miljarder kronor (budget för 2021 jämför med förslaget för 2022). Det faktiska utfallet för respektive år skiljer sig något från budget. Detta är i sig inte ovanligt utan har bland annat att göra med hur mycket medel Försvarsmakten i det här fallet lyckas utnyttja. I en uppbyggnadsfas är det inte ovanligt att kostnader såväl överstiger som understiger budget i någon mån.

I budgetpropositionen framgår att utfallet 2020 (UO6, anslag 1:1-1:12) var ca 54,5 miljarder, prognosen för 2021 drygt 61 miljarder kronor och för 2022 budgeteras drygt 66 miljarder kronor.

Här kan du läsa budgetpropositionen.

Moderaterna

Moderaterna har justerat sina utgifter i relation till regeringens förslag och föreslår ytterligare 20 miljoner kronor för Forskning och teknikutveckling. Tittar man bortanför anslag 1:1 till 1:4 som är de som står till Försvarsmaktens förfogande lägger också Moderaterna mer pengar på Försvarets radioanstalt 30 miljoner kronor, Totalförsvarets forskningsinstitut 30 miljoner kronor och Kustbevakningen 44,5 miljoner kronor.

Totalt föreslår Moderaterna att öka försvarsutgifterna (1:1 – 1:4) med 20 miljoner kronor.

Här kan du läsa Moderaternas budgetförslag.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna har i sin budget föreslagit att öka försvarsutgifterna. Partiet föreslår ytterligare drygt 1,1 miljarder kronor till Förbandsverksamhet och beredskap, knappt 1,3 miljarder mer till Anskaffning av materiel och anläggningar samt 50 miljoner kronor mer till Forskning och utveckling.

Tittar man bortanför anslag 1:1 till 1:4 som är de som står till Försvarsmaktens förfogande lägger också Sverigedemokraterna 30 miljoner kronor mer på Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets forskningsinstitut får ytterligare 50 miljoner kronor, Försvarets materielverk får ytterligare 20 miljoner kronor. Kustbevakningens anslag ökar med 20 miljoner kronor och Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor ökas även det med 20 miljoner kronor.
Utöver dessa anslag föreslår Sverigedemokraterna ett nytt anslag för Beredskapslager som partiet budgeterar 300 miljoner kronor för. I sin motion skriver Sverigedemokraterna att

Det civila försvaret och rikets krisberedskap är i behov av beredskapslager. Riktvärdet bör vara att beredskapslagren klarar av att täcka minst tre månaders förbrukning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får i uppdrag att samordna, prioritera och fördela tillförda medel till berörda myndigheter.

Totalt föreslår Sverigedemokraterna att öka försvarsutgifterna (1:1 – 1:4) med knappt 2,5 miljarder kronor.

Här kan du läsa Sverigedemokraternas budgetförslag.

Centerpartiet

Centerpartiet föreslår en ökning av Förbandsverksamhet och beredskap med 20 miljoner kronor.

Tittar man bortanför anslag 1:1 till 1:4 som är de som står till Försvarsmaktens förfogande lägger också Centerpartiet ytterligare 44 miljoner kronor på Kustbevakningen, 100 miljoner kronor på Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor, 200 miljoner kronor på Krisberedskap. Statens haverikommission får också ytterligare 5 miljoner kronor mer än i regeringens förslag.

Totalt föreslår Centerpartiet att öka försvarsutgifterna (1:1 – 1:4) med 20 miljoner kronor.

Här kan du läsa Centerpartiets budgetförslag.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet föreslår en rad sänkningar såväl som ett par höjningar på utgiftsområdet 6, alltså försvarsdelen av budgeten. Partiet föreslår att minska Försvarsmaktens insatser internationellt med 486 miljoner kronor och att 1,3 miljarder kronor mindre än i regeringens förslag läggs på Anskaffning av materiel och anläggningar.

Tittar man bortanför anslag 1:1 till 1:4 som är de som står till Försvarsmaktens förfogande lägger också Vänsterpartiet 5 miljoner kronor mindre på Försvarets materielverk, partiet skjuter till ytterligare 74 miljoner kronor till Kustbevakningen och 50 miljoner kronor extra till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt att partiet vill att det ska införas Beredskapslager för livsmedel vilket i deras budget föreslås få kosta 100 miljoner kronor.

Vänsterpartiet skriver i sin motion

Den pågående coronapandemin har visat på allvarliga svagheter i vår krisberedskap. Vi föreslår ett anslag för att inleda arbetet med att återupprätta beredskapslager för livsmedel och bränsle i Sverige. I de delar det bedöms lämpligt och möjligt ska beredskapslager även upprättas i samarbete med våra grannländer. För ändamålet avsätts därmed 100 miljoner kronor för 2022 och 200 miljoner kronor för 2023 respektive 2024.

Totalt föreslår Vänsterpartiet att minska försvarsutgifterna (1:1 – 1:4) med knappt 1,8 miljarder kronor.

Här kan du läsa Vänsterpartiets budgetförslag.

Kristdemokraterna

Kistdemokraterna föreslår inga förändringar mot regeringens förslag.

Tittar man bortanför anslag 1:1 till 1:4 som är de som står till Försvarsmaktens förfogande lägger Kristdemokraterna 30 miljoner kronor mer på Försvarets radioanstalt, 40 miljoner mer på Kustbevakningen. Partiet minskar utgifterna för Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor med 425 miljoner kronor. Partiet skjuter till 3 miljoner kronor mer till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt ytterligare 10 miljoner till en vad partiet föreslår nyinrättad Cybersäkerhetsmyndighet som partiet avsätter 10 miljoner kronor för.

Kristdemokraterna skriver i sin motion

Cybersäkerhetsmyndigheten kommer att ha ett utbildningsuppdrag gentemot de företag, myndigheter och organisationer vars verksamhet är starkt beroende av fungerande it-system, så att dessa bättre skyddar sig mot cyberangrepp. Eftersom cybersäkerhetsmyndigheten kommer ha en stor del av den samlade kompetensen på området bör den också ha ett ansvar och ett uppdrag att se till andra myndigheter når målen.

Totalt föreslår Kristdemokraterna inga förändringar i försvarsutgifterna (1:1 – 1:4) mot regeringen.

Här kan du läsa Kristdemokraternas budgetförslag.

Liberalerna

Liberalerna föreslår inga förändringar mot regeringens förslag av försvarsutgifterna.

Tittar man bortanför anslag 1:1 till 1:4 som är de som står till Försvarsmaktens förfogande lägger Liberalerna ytterligare 50 miljoner kronor på Kustbevakningen samt ytterligare 60 miljoner kronor på Strålsäkerhetsmyndigheten.
Totalt föreslår Liberalerna inga förändringar i försvarsutgifterna (1:1 – 1:4) mot regeringen.

Här kan du läsa Liberalernas budgetförslag.

Hur har vi gjort sammanställningen?

Samtliga partiers budgetförslag som lagts i riksdagen har gåtts igenom. De anslag som räknats in i de som kommer Försvarsmakten till godo är UO6 anslag 1:1, 1:2, 1:3 och 1:4. Hela utgiftsområdet finns omnämnt i texten men vi särskiljer på försvarsutgifterna och övriga utgifter. Siffror kan skilja på marginalen då summor avrundats. Socialdemokraterna och Miljöpartiet omnämns inte enskilt eftersom de utgör regeringen.

 

David Bruhn
Programansvarig försvarspolitik

Dela

Relaterat material