Tillbaka till föregående sida

Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten
Se seminariet
8
Feb

Försvarsmaktens ekonomi - vart tar pengarna vägen?

2019-02-08 (kl. 08:45 - 12:00)
TCO, Linnégatan 14, 114 47 Stockholm

Försvarets ekonomiska planering har under decennier varit ett återkommande diskussionsämne. När ytterligare medel har skjutits till från politiskt håll har rapporter kommit om att medlen ändå inte räcker till. Media benämner det svarta hål, vilket ger sken av dåliga underlag. Analytiker menar att det beror på försvarsprisindex som skiljer sig från övriga index. Andra rapporteringar säger att det beror på de stora materielanskaffningsprojekten som låser medel över så lång tid. Återigen andra rapporterar att det beror på bristande helhetssyn i planeringen avseende vilka kostnader som ingår i beräkningarna.

Att finansieringsfrågan av Försvarsmakten är komplex råder det inga tvivel om. Men, vad beror svårigheterna på och vad kan göras för att minska de svårigheter budgeteringen för med sig? Vilka effekter ger dessa stora materielanskaffningsprojekt på svensk försvarsförmåga?

För att fördjupa oss i dessa frågor anordnar nu Folk och Försvar tillsammans med TCO och Försvarsberedningen seminariet Försvarsmaktens ekonomi – vart tar pengarna vägen?

Försvarsberedningen kommer att berätta om sitt arbete så här långt och kommer att beröra både den delrapport som presenterades i december 2017 men även det arbete som kvarstår, det vill säga utformningen av det militära försvaret under perioden 2021 till och med 2025. Beredningen kommer även bland annat att beröra behovet av förbättrade förutsättningar för att åstadkomma en långsiktig och sammanhållen inriktning och planering inom det militära försvaret.

Försvarsmakten ge oss sin bild av hur arbetet med ekonomistyrningen inom myndigheten fortlöper och vilka förändringar som behöver till, hur materielprojekt påverkar myndighetens ekonomi och vilka utmaningar man står inför.

Statskontoret och Ekonomistyrningsverket kommer fördjupa vår förståelse för de fynd som gjorts när respektive myndighets rapport om Försvarsmaktens ekonomi skrevs. Ekonomistyrningsverket kommer också berätta för oss om sitt uppdrag att tillsammans med Försvarsmakten se över myndighetens ekonomistyrning.

Försvarets materielverk kommer prata om materielanskaffningens påverkan på Försvarsmaktens ekonomi. Om hur indexreglerade priser i flera led kan skapa stora hävstångseffekter på sikt.

För att ytterligare fördjupa vår förståelse för hur indexreglerade anslag och priser kan urholka Försvarsmaktens ekonomi kommer Totalförsvarets forskningsinstitut att fördjupa vår kunskap om bland annat försvarsprisindex, FPI.

Säkerhets- och försvarsföretagen är på plats för att fördjupa vår förståelse för varför materielprojekt ibland blir dyrare än planerat hur industrin ser både på sitt ansvar och sina möjligheter att bidra till en stabil försvarsekonomi men också en hög försvarsförmåga.

Folk och försvar, TCO och Försvarsberedningen hälsar varmt välkomna!

PROGRAM

Moderator: David Bruhn, Folk och Försvar

08:45 Kaffe och macka

09:15 Inledning
David Bruhn, programansvarig Folk och Försvar

09:20 Försvarsberedningens arbete
Björn von Sydow, ordförande Försvarsberedningen

09:35 Ekonomisk planering i turbulenta tider
Rikard Askstedt, Brigadgeneral, Planeringschef Försvarsmakten

10:00 Försvarsmaktens ekonomiska planering
Martin Johansson, utredare Statskontoret
Ellen Rova, utredare Ekonomistyrningsverket

10:20 Materielanskaffningens påverkan på försvarsmaktens ekonomi
Thomas Engevall, Konteramiral, Chef för ledningsstaben, Försvarets Materielverk

10:35 Kaffe

10:55 Avgör ett index rikets säkerhet?
Peter Nordlund, överingenjör på Totalförsvarets forskningsinstitut

11:15 Företagens möjligheter och ansvar
Robert Limmergård, generalsekreterare Säkerhets- och försvarsföretagen

11:30 Frågor

12:00 Seminariet slut

Upptäck fler kalenderhändelser