Tillbaka till föregående sida

Foto: Brett Zeck/Unsplash
Se seminariet
28
Sep

Framtiden för mellanstatlig krisberedskap

2022-09-28 (kl. 14:00 - 15:40)
TCO-salen, Linnégatan 14, Stockholm

En stats krisberedskap existerar inte i ett vakuum. Många av de kriser vi förbereder oss för i Sverige är antingen gränsöverskridande till sin natur (som covid-19-pandemin), för svåra för oss att hantera på egen hand (som skogsbränderna 2018) eller så efterfrågas svensk hjälp i hanteringen av kriser på andra håll i världen (till exempel genom MSB:s deltagande i internationella humanitära insatser inom ramen för EU:s eller FN:s verksamhet). Modern krisberedskap har därmed en tydlig internationell dimension.

I det här seminariet tittar vi närmare på fyra krisberedskapsarenor som för svensk del är högst relevanta och aktuella.

Inom Norden har vi sedan 2009 ett formellt samarbete, det så kallade Hagasamarbetet, som syftar till att stärka samarbetet inom samhällsskydd och beredskap. På senare år har framförallt det svensk-finska samarbetet inom detta område stärkts.

Även på EU-nivå har samarbetet utvecklats och formaliserats, samtidigt som det också testats hårt. Sverige medverkar i EU:s krisberedskap bland annat genom att stå värd för ett av unionens nio beredskapslager för sjukvårdsmateriel.

Den svenska beredskapen påverkas i grunden av medlemskapet i Nato. Frågan är om även den civila krisberedskapen kommer att påverkas. På många sätt har det sedan tidigare nära samarbetet med Nato redan inneburit att vi kommit att anpassa vissa delar av den civila beredskapen till organisationens arbetsmetoder. Ett exempel på detta är att vid skogsbrandsbekämpningen i Ljusdals kommun 2018 så strukturerades staben efter Natostandard.

På global nivå så deltar Sverige genom FN-insatser i hanteringen av kriser i andra länder. Detta arbete kan ses som en del av såväl humanitärt arbete som säkerhetsfrämjande arbete, och är ofta nära besläktat med FN:s fredsinsatser.

Dagens och morgondagens arbete inom dessa strukturer är av stor betydelse för Sverige, och till detta seminarium har vi bjudit in en samling experter för att berätta om hur mellanstatligt krisberedskapsarbete fungerar idag och hur det kan komma att utvecklas i framtiden.

Välkomna!

 

PROGRAM

14:00 Inledning

Daniel Kjellén, programansvarig, Folk och Försvar

14:05 Krisberedskap på nordisk nivå

Fredrik Bynander, docent och chef för Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, Försvarshögskolan

14:25 Europas krisberedskap

Kristofer Thelin, EU-koordinator, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

14:45 Natos Civil Emergency Planning

Harald Görts, handläggare, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

15:05 FN:s katastrofinsatser

Fredrick Lee-Ohlsson, chef för gruppen för humanitär politik, Utrikesdepartementet

15:25 Panel

Talare från föregående punkter

15:40 Seminariet avslutas

Upptäck fler kalenderhändelser