Tillbaka till föregående sida

Foto: Röda Korset, redigerad
Se samtalet
2
Dec

Samtal med: Martin Ärnlöv

2020-12-02 (kl. 16:00 - 16:30)

Folk och Försvar bjuder tillsammans med Försvarshögskolans studentkår in till ett samtal med: Martin Ärnlöv

Skogbränderna 2014 och 2018, stormen Gudrun 2005 och den pågående coronapandemin är alla exempel på allvarliga händelser i Sverige som kräver stora insatser från hela samhället – offentliga, civila och privata aktörer. I kombination med ett försämrat säkerhetsläge i Sveriges närområde har behovet att öka Sveriges beredskap mot framtida kriser ökat. En ökad krisberedskap är tillsammans med totalförsvaret högt uppe på den politiska dagordningen. I den senaste totalförsvarspropositionen från oktober i år presenterade regeringen målet att Sveriges militära och civila försvar ska kunna hantera en säkerhetspolitisk kris under minst tre månader, bland annat med en period av allvarliga samhällsstörningar. Ett starkt totalförsvar ska enligt propositionen även bidra till att förstärka den fredstida krisberedskapen.

Det svenska krisberedskapssystemet består av en kedja med olika samhällsaktörer – statliga myndigheter, länsstyrelser, regioner, kommuner, privata företag och frivilligorganisationer. Skogsbränderna 2018 och coronapandemin är allvarliga händelser som har lett till en ökad diskussion om ett förstärkningsbehov för krisberedskapen. Det berör alltifrån Sveriges vårdkapaciteten och en säker tillgång till läkemedel och sjukvårdsmateriel till elförsörjning, livsmedelsförsörjning, säkra betalningssystem och att försvara det demokratiska och öppna samhället.

Sveriges 18 frivilliga försvarsorganisationer har en viktig roll både för totalförsvaret och för landets fredstida krisberedskap, på grund av deras specialistkompetenser och för deras förmåga att organisera frivilliga. En av dessa organisationer är Svenska Röda Korset (SRK) som har en viktig roll för Sveriges krisberedskap och i händelser av väpnad konflikt inom det humanitära området. Utöver Röda Korsets humanitära hjälpinsatser runt om i världen arbetar Svenska Röda Korset både med lokal och nationell krisberedskap. Det som skiljer SRK från andra humanitära organisationer är att de har flera uppdrag som anges i lag, exempelvis att kunna bidra till totalförsvarets sjukvård. I händelse av väpnad konflikt har SKR även uppdraget att upprätta Sveriges nationella upplysningsbyrå för att registrera och rapportera krigsfångar och civila frihetsberövade vid en konflikt där Sverige är en part.

Folk och Försvar kommer tillsammans med Svenska Röda Korsets generalsekreterare, Martin Ärnlöv, diskutera Svenska Röda Korsets viktiga roll inom svensk fredstida krisberedskap, men också inom totalförsvaret. Vilken roll har SRK haft under tidigare allvarliga händelser och kriser i Sverige? Hur ser lokal respektive nationell krisberedskap ut? Vad behöver Sveriges kommuner, regioner och myndigheter göra för att stärka svensk krisberedskap och vilka är de främsta utmaningarna i detta arbete?

Martin Ärnlöv har varit generalsekreterare för Svenska Röda Korset sedan 2018. Han har en examen i ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg och började sin karriär på SKF, men headhuntades snabbt till kemikoncernen Akzo Nobel där han avancerade till chef på internationell nivå. Martin bytte dock spår från den privata till den ideella sektorn när han blev ekonomichef för stiftelsen Bräcke diakoni. Efter flera år som VD för stiftelsen, med vård- och omsorgsverksamhet i drygt 15 kommuner och med över tusen anställda, blev Martin sedan generalsekreterare för en av Sveriges viktigaste och största civilsamhällesorganisationer, Svenska Röda Korset.

_______

VÅR VISION
Vår vision är att #UNGSÄK ska vara ett nätverk för organisationer och individer med ett intresse för frågor som rör vår gemensamma säkerhet – i Sverige och i världen.

#UNGSÄK ska präglas av verksamhet och event som ska ge unga chansen till att öka sina kunskaper, lära känna andra och lägga grunden för ett professionellt nätverk och en framtida karriär.

EN GEMENSAM IDÉ
Grunden i nätverket #UNGSÄK ska vara den delade övertygelsen om alla människors rätt att leva i säkerhet. Vägen till säkerhet kan gå genom medlemmarnas engagemang i frågor om bistånd, utveckling, demokrati, fred och allas lika rättigheter.

Nätverket delas av de anslutna organisationerna och fokus ska ligga på mötet mellan människor i evenemang och i övrig verksamhet

­­­

Upptäck fler kalenderhändelser