Tillbaka till föregående sida

Foto: Michaela Agnarsson Berglund
Se samtalet
1
Nov

Samtal med: Oscar Jonsson

2017-11-01 (kl. 16:00 - 16:30)
Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37

Folk och Försvar bjuder tillsammans med Försvarshögskolans studentkår in till ett samtal med: Oscar Jonsson

Det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde har genomgått stora förändringar de senaste åren. En turbulent utveckling i Europa så väl som globalt, i kombination med politiska chocker, har bidragit till politiska spänning, höjda försvarsanslag och en ökad militär aktivitet i regionen. Som följd av geografiskt läge och politiska förutsättningar ökar därav Östersjöområdets säkerhetspolitiska betydelse i takt med denna utveckling, men hur påverkas i grunden vårt närområde av senaste års stora omvälvningar?

En konsekvens av denna utveckling är utökad militär övningsverksamhet, vilket präglad norra Europa under den gånga hösten. Den svenska försvarsmakten genomförde en av de största övningarna på 20 år, Aurora 17, och i Ryssland iscensattes den återkommande Zapad, vilket engagerade omkring 230 000 individer i olika sekvenser enligt vissa källor. I Sverige samlades samtliga vapengrenar i syftet att öva den totala förmågan att möta ett militärt angrepp mot svenskt territorium och i Ryssland övades parallellt en uppsättning försvarsområden, från cyberkrig till logistik.

Rysk militär förmåga och säkerhetspolitiskt agerande, tillika statusen på vår egen försvarsmakt, har som följd av utvecklingen i regionen varit fokus för stora delar av den försvars-  och säkerhetspolitiska debatten i Sverige. Rysk säkerhetspolitik samt syften och mål har som följd analyserats och tolkats i olika omgångar under längre tid, men i ljuset av senaste tidens aktivitet, hur skall vi förstå Rysslands långsiktiga strategi i regionen? Hur skall vi betrakta höstens stora övningar i relation till det säkerhetspolitiska läget i Östersjön och vilka förmågor övades, i Zapad så väl som Aurora? Vilka slutsatser kan vi egentligen dra och vad har vi i praktiken lärt oss, regionalt och nationellt?

Tillsammans med Oscar Jonsson, säkerhetspolitisk analytiker och doktorand vid King´s College London, diskuterar vi innebörden av militär förmåga 2017, resultatet av höstens stora militärövningar samt den säkerhetspolitiska utvecklingen i Östersjön som följd

VÅR VISION

Vår vision är att #UNGSÄK ska vara ett nätverk för organisationer och individer med ett intresse för frågor som rör vår gemensamma säkerhet – i Sverige och i världen.

#UNGSÄK ska präglas av verksamhet och event som ska ge unga chansen till att öka sina kunskaper, lära känna andra och lägga grunden för ett professionellt nätverk och en framtida karriär.

EN GEMENSAM IDÉ

Grunden i nätverket #UNGSÄK ska vara den delade övertygelsen om alla människors rätt att leva i säkerhet. Vägen till säkerhet kan gå genom medlemmarnas engagemang i frågor om bistånd, utveckling, demokrati, fred och allas lika rättigheter.

Nätverket delas av de anslutna organisationerna och fokus ska ligga på mötet mellan människor i evenemang och i övrig verksamhet.

Upptäck fler kalenderhändelser