Vision

Våra medlemmar

Läs mer

Styrelsen

Upptäck

Kansliet

Utforska

Vår verksamhet består bland annat av:

Seminarier
Konferenser
Utbildningar

Om Folk och Försvar

Folk och Försvar vill sprida kunskap och främja en levande debatt om säkerhetspolitik i Sverige och världen, samt om samhällets krisberedskap och totalförsvar. Vi tror på värdet av samtal och diskussioner där olika delar av samhället finns representerade.

Karriär och praktik

Lediga tjänster och praktik hittar du här.

Vi söker löpande personer som vill leda vår utbildning Minister för en dag i gymnasieskolan. Läs mer och ansök här.

Vår historia

Folk och Försvar bildades formellt den 12 juni 1940. Då hette vi Centralkommittén för det frivilliga försvarsarbetet (CFF). CFF bildades eftersom det fanns ett behov av en aktör som kunde främja debatt och information om säkerhets- och försvarspolitik. Andra världskriget stod för dörren, svenska män skulle snart dras in i den militära organisationen och försvaret av Sverige blev en angelägenhet för alla.

När grunden för Folk och Försvar lades hade det länge funnits en skepsis gentemot försvaret inom de starkt växande folkrörelserna. Det allt mer spända världsläget medförde emellertid en acceptans för att också Sverige var i behov av ett militärt försvar i syfte att försvara vår demokrati. En av de som kom att engagera sig i försvarsfrågan var Torsten Nilsson, dåvarande ordförande i Socialdemokratiska Ungdomsförbundet. Nilsson höll bland annat föreläsningar vid Krigsskolan på Karlberg om ”Arbetarna och försvaret” på inbjudan av skolans dåvarande chef, överste Gustaf Petri. Detta resulterade i att Socialdemokratiska Ungdomsförbundet inbjöd till konferensen Folk och Försvar i Stockholms konserthus den 15-16 maj 1939. Konferensen fick en bred uppslutning av både civila och militära representanter.

Så bildades Folk och Försvar

Parallellt med detta nyväckta intresse för att sammanföra folket och försvaret uppstod en tanke om att förbättra samarbetet mellan svenska organisationer för frivilligt försvarsarbete. Överståthållare Torsten Nothin tog initiativ till bildandet av CFF (Centralkommittén för det frivilliga försvarsarbetet, nuvarande Folk och Försvar), och den 12 juni 1940 hölls det första konstituerade mötet.
Från starten ingick som medlemsorganisationer bland annat LO, SAF, KF, de fyra större demokratiska partiernas ungdomsförbund, Daco (idag TCO), Riksidrottsförbundet samt en rad frivilliga försvarsorganisationer. Allt som allt utgjordes CFF vid bildandet av 28 riksorgan som representerade ett brett tvärsnitt av det svenska folket. Sekreteraren i SSU, Folke Thunborg, valdes till den nya organisationens förste generalsekreterare. Till vice ordförande samt ordförande i arbetsutskottet valdes greve Folke Bernadotte. Under krigsåren fungerade CFF på många sätt som statens förlängda arm vad gällde relationen mellan folket och försvaret.

Försvarsdebatt i fjällmiljö

Efter krigsslutet var CFF: s uppgift inte helt självklar. Från att under krigsåren ha fungerat som en länk mellan frivilligförsvaret och folket blev organisationens uppgift nu att vara ett kontaktorgan mellan försvaret och folkrörelserna. Ekonomin kunde tryggas genom att de stora medlemsorganisationerna SAF, LO, KF, och Sveriges Lantbruksförbund gick in och finansierade verksamheten, samt genom ett statsanslag från och med budgetåret 1946-47.

För att spegla den förändrade inriktningen tog CFF år 1946 beslutet att ändra namn till Centralkommittén Folk och Försvar (senare Centralförbundet Folk och Försvar). Folk och Försvars konferenser vände sig redan då till en rad olika yrkesgrupper. På hösten 1946 arrangerades bland annat en konferens som samlade ett 30-tal lärare på temat skolan och försvaret.

1946 var också året då traditionen av årliga Folk och Försvarskonferenser i fjällmiljö inleddes. Det som idag heter Rikskonferensen började som ett antal kurser i jämtländska Ånn. Deltagarna kom från de politiska ungdomsförbunden, försvarsstaben, civilförsvaret samt de frivilliga försvarsorganisationerna. Året därpå förlades konferensen till Storlien, som kom att bli platsen för Folk och Försvars Rikskonferens under många år framöver.
Rikskonferensens teman har alltid reflekterat den pågående försvarsdebatten. I början av 1950-talet ägnades huvuddelen av Folk och Försvars informationsverksamhet åt det inre försvaret. Under 1960-talet informerade vi om totalförsvaret i dess helhet. År 1969 var värnpliktsvägrarnas propaganda huvudtema på Rikskonferensen. Under 1980-talet upplevde världen stora förändringar. Hot om kärnvapenkrig och ansträngda relationer mellan stormakterna stod i fokus. Temat för Rikskonferensen 1984 var Fred och Frihet.

Och så kom 2000-talet

Namnet Centralförbundet Folk och Försvar förkortas idag till Folk och Försvar. Vårt kansli finns beläget på Linnégatan 14 i Stockholm och där arbetar just nu tio personer.

I takt med att säkerhetsbegreppets vidgats har även Folk och Försvars verksamhet kommit att breddas. Vi bidrar till kunskapsspridning och debatt om allt från klimathot och cyberattacker till försvarsindustrin, internationella insatser och genusperspektiv på säkerhetspolitik. Vår Rikskonferens är fortfarande den årliga höjdpunkten i den försvars- och säkerhetspolitiska debatten. Konferensen arrangeras idag på Sälens Högfjällshotell och samlar 300 deltagare.

Folk och Försvars utbildningar en viktig och ständigt växande del av vår verksamhet. Vår utbildningsverksamhet vänder sig idag främst till ungdomar. För att skapa intresse och engagemang för säkerhetspolitik och försvarsfrågor har vi utvecklat det säkerhetspolitiska rollspelet Minister för en dag. Spelet riktar sig främst till gymnasieelever, men även till universitetsstudenter, politiska organisationer och andra grupper. Vi har också tagit fram en journalistutbildning, där journaliststudenter ställs inför ett säkerhetspolitiskt scenario och får i uppdrag att söka information och rapportera om händelseförloppet. Våra utbildningar är samarbeten mellan Folk och Försvar, Försvarsmakten samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.