Tillbaka till föregående sida

Foto: Folk och Försvar
Artiklar

Publicerat: 2016-04-27

Folk och Försvar Årsmöte 2016

Idén om en demokratisk förankring av vår säkerhetspolitik, krisberedskap och totalförsvar är det som – bortom skillnader i perspektiv, åsikter och prioriteringar – förenar Folk och Försvars 81 medlemsorganisationer. Denna förankring arbetar vi för genom en omfattande utbildningsverksamhet riktad mot unga, samt genom att främja bred offentlig debatt om våra ämnen. Den 27 april samlas våra medlemmar till årsmöte – för tillbakablickar över det gångna året och för att sätta riktningen för det som kommer.

Den flyendes väg från ett blodigt inbördeskrig i Syrien, över ett dödligt hav, längs vägarna genom ett konfliktdrabbat Europa och de konsekvenser detta får för Sverige – detta kom att bli några av utgångspunkterna för vår verksamhet 2015.

Under ett händelserikt år fick omvärlden också en särskilt stor påverkan på Sverige och vår diskussion om säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap. Trots att ett försvarsbeslut fattades med stor parlamentarisk enighet, och flera centrala utredningar inleddes, var våra politikområden stundom även starkt uppmärksammade i medier och hos allmänheten. Utvecklingen i vårt närområde tvingar fram en mer aktiv debatt om hur vi bäst skapar säkerhet för oss här hemma och i andra delar av världen. I vår verksamhet ser vi detta genom flertalet seminarier om utvecklingen av vår militära förmåga, en ny modern totalförsvarsinriktning och en återkommande diskussion om våra relationer med Nato.

Efter terrordåden i Paris under hösten aktualiserades och prövades också den svenska solidariteten i ett europeiskt sammanhang. Den svenska säkerhetspolitiken – med en tydlig grund i medlemskapet i den Europeiska unionen – blev för många tydligare, vilket ställer ökade krav på Sveriges internationella engagemang. Vi har genom våra medlemsorganisationers verksamhet sökt sätta den mänskliga säkerheteten i fokus och – vid sidan av hur vi bidrar med militära komponenter i kriget mot IS/Daesh – också uppmärksamma de humanitära insatser Sverige bidrar med.

Kort efter terrordåden i Paris fattades beslut om en höjning av hotnivån för terrorism riktad mot Sverige. Flera av våra seminarier kom därför att handla om vår säkerhet, om radikaliseringsprocesser och om skyddet mot terrorism. Såväl terrorismfrågan som den återupptagna totalförsvarsplaneringen och hanteringen av flyktingsituationen bidrog till att i allt högre utsträckning föra in det svenska samhällets krisberedskap i den offentliga debatten.

Centralt inom alla dessa områden är informationens roll för vår säkerhet och beredskap. Påverkanskampanjer och psykologiskt försvar har i kontexten Ukraina och Ryssland varit fokus i våra seminarier. I vår utbildningsverksamhet är samma frågor lika aktuella, men då ur perspektivet demokrati, journalistik och kampen om informationen. På universitet och högskolor över hela landet har vi mött studenter i journalistik samt medie- och kommunikationsvetenskap för scenariobaserade övningar om hur vårt samhälle fungerar i kris och krig.

På gymnasieskolor i landets samtliga län har vi mött elever för att skapa engagemang och öka kunskapen om säkerhet, kriser och konflikter samt om fred, frihet och demokrati. Mötet med unga ger oss en bild av ett stort engagemang – ofta uttryckt i oro för främlingsfientlighet och extremism, men också för hur vi som samhälle svarar på de prövningar vi står inför. För många blir vår utbildning en naturlig brygga mellan skolans kunskapsmål och verkliga händelser. Vi besökte till exempel gymnasieskolor i Trollhättan veckorna efter att hatet letat sig in i deras vardag – en stark påminnelse om vikten av det arbete vi genomför när vi varje år möter tusentals unga.

I våra medlemsorganisationer finns ett stort engagemang och en ovärderlig ideell kraft för vår säkerhet. I vår akademi möter vi unga ledare från våra medlemsorganisationer för att ge dem de bästa förutsättningar att möta framtidens möjligheter och utmaningar.

Det är vår uppgift att göra frågor om Sveriges säkerhetspolitik, försvar och krisberedskap till hela folkets angelägenhet. I denna verksamhetsberättelse ger vi vår redovisning av hur vi arbetat för att nå vårt mål under 2015.

Denna text är ett utdrag från vår verksamhetsberättelse 2015, som du hittar här. Missa inte heller Folk och Försvars Årsrapport 2015.

Dela

Relaterat material