Tillbaka till föregående sida

Foto: Folk och Försvar
Artiklar
Utbildning

Publicerat: 2022-03-04

Försvars- och säkerhetsakademin: Säkerhetspolitiska trender och hoten mot demokratin

Spetsutbildningen Försvars- och säkerhetsakademin genomförs i år för tionde året i rad och det har sällan känts så viktigt att försöka öka kunskapen och engagemanget för frågor som rör fred, frihet och demokrati samt försvar och säkerhet för den viktiga målgruppen av unga politiker och civilsamhällesledare. Det var blandade känslor när årets FOSA-deltagare samlades för första gången den 25 februari, en dag efter Rysslands invasion av Ukraina. Det fanns både en stor ilska och förtvivlan över Rysslands aggressioner samtidigt som deltagarna var förväntansfulla inför den första utbildningsträffen av akademin.

Utbildningsdagen bjöd på viktiga analyser och kunskap om Rysslands agerande och metoder för att försöka underminera grundläggande värden för Sveriges demokrati och säkerhet. Dagen innehöll också andra talarpass som på olika sätt berörde träffens övergripande tema: Säkerhetspolitiska trender och hoten mot demokratin.

FOSA-akademin samlar 24 utvalda deltagare från Folk och Försvars medlemsorganisationer, dels företrädare för olika politiska ungdoms- och studentförbund, dels unga ledare i olika civilsamhällesorganisationer. Akademin genomförs i samarbete med MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten, Utrikesdepartementet och Försvarshögskolan.

Fredagen den 25 februari samlades årets deltagare för den första utbildningsträffen av FOSA-akademin 2022. Söktrycket var högt och deltagarna representerar en stor bredd av Folk och Försvars medlemsorganisationer. Exempel på deltagarnas orhanisationstillhörighet är de frivilliga försvarsorganisationerna, Svenska Kyrkan, Utrikespolitiska förbundet, Svenska FN-förbundet och Astronomisk ungdom.

FOSA-akademins samarbetsaktörer ansvarar för varsin utbildningsträff under våren där deras frågor står i fokus. Folk och Försvar var dock själva arrangör för den första utbildningsträffen och dagen genomfördes i anslutning till organisationens kansli i centrala Stockholm.

Syftet med den första utbildningsdagen var att ge deltagarna en övergripande bild av säkerhetspolitiken idag och vilka frågor som kan påverka svensk säkerhet.

Dagen inleddes med ett längre föredrag från Hans-Christian Hagman, analyschef på UD. Han gav ett intresseväckande och engagerande anförande om globala trender och hur omvärldsläget påverkar Sverige. Ett viktigt medskick från HC Hagman till deltagarna var att inte stirra sig blind på de mest akuta problem som vi ställs inför utan även rikta blicken mot de långsiktiga utmaningar som Sverige och världen står inför. Ett välkänt citat från Henry Kissinger och Hillary Clinton från 2009 sammanfattar detta väl:

” One of the problems of government is to separate the urgent from the important and make sure you’re dealing with the important and don’t let the urgent drive out the important”.

HC Hagman delade även med sig av flera insikter om hur Sverige kan tänka och agera strategiskt för att uppnå sina intressen i en värld under omdaning, och i en tid där demokratin i alla världens regioner är på en tillbakagång.

Efter en längre lunchpaus fortsatte utbildningsdagen med ett talarpass och frågestund tillsammans med Säkerhetspolisen. Säpo berättade om underrättelse- och säkerhetshot i fredstid och om kontraspionage mot statliga aktörer som bedriver underrättelseverksamhet i Sverige.

Sveriges justitiekansler, Mari Heidenborg, medverkade också som talare under FOSA-dagen. Under ett talarpass om rättsstaten och demokratin berättade Mari Heidenborg om Justitiekanslers olika uppdrag och deltagarna ställde många frågor om hur myndigheten arbetar med tryck- och yttrandefrihetsbrott i dess roll som ensam åklagare.

Senare under dagen ledde Folk och Försvar en workshop för deltagarna med fokus på desinformation och informationspåverkan. De fick i uppgift att läsa tre olika artiklar och därefter diskutera hur dessa var exempel på informationspåverkan och vilken statlig aktör som kunde ligga bakom. Därefter följde en gemensam diskussion i helgrupp som bland annat berörde vilken roll olika aktörer i Sverige har för att bemöta denna typ av informationspåverkan och var gränsen går mellan aktörers agerande och värnandet av det fria ordet.

Den sista talaren under utbildningsdagen kopplade an till eftermiddagens workshop. Magnus Hjort, avdelningschef vid den nyinrättade Myndigheten för psykologiskt försvar, berättade om bakgrunden varför myndigheten inrättades och vad det psykologiska försvaret innebär. Han berättade också varför informationspåverkan utgör ett hot mot vår demokrati och vilket uppdrag myndigheten har för att stötta andra myndigheter och samhällsaktörer i sitt arbete, men också hur de ska arbeta för att stärka hela befolkningens motståndskraft mot informationspåverkan.

Dagen avrundades med ett gemensamt quiz med frågor som både berörde kunskap som deltagarna hade läst i utbildningens inläsningsmaterial inför träffen och frågor som talarna hade tagit upp under dagen. Johan Heder från Kristdemokratiska studentförbundet fick högst poäng och gick vinnande från det första quizet. FOSA-deltagarna och medarbetare på Folk och Försvar gjorde sedan sällskap för en gemensam middag på en restaurang i närheten. Där fortsatte intressanta diskussioner om det aktuella säkerhetsläget och mycket mer.

Den andra utbildningsträffen för FOSA-akademin 2022 genomförs tillsammans med MSB fredagen den 11 mars. Likt MSB:s uppdrag kommer fokus för träffen vara Sveriges totalförsvar och krisberedskap.

 

Hanna Waerland-Fager
Utbildningsansvarig, Försvars- och säkerhetsakademin

 

 

Dela

Relaterat material