Tillbaka till föregående sida

Foto: Maja Johnsson/Folk och Försvar
Se debatten
25
Apr

Försvarspolitisk debatt på Värnpliktskongressen

2019-04-25 (kl. 10:30 - 11:30)

De politiska ungdomsförbunden debatterar totalförsvar, plikt samt fred och säkerhet på Värnpliktskongressen.

När värnplikten lades vilande 2010, förklarades även värnpliktsrörelsen gå i graven. Sedan värnplikten återaktiverades har också de värnpliktigas medinflytandeorgan väckts till liv och dess första kongress hålls 2019.

Värnpliktiga – liksom unga i stort – har en självklar del i den försvars- och säkerhetspolitiska debatten och bör ha inflytande över frågor som berör dem, deras liv och svensk försvarspolitik. Folk och Försvar för samman ungdomspolitiken och de värnpliktiga i en försvars- och säkerhetspolitisk debatt under rubriken “Hur ska Sverige bäst försvaras?”.

De medverkande kommer bland annat beröra frågor om det framtida totalförsvaret, Sveriges roll i världen ur ett försvars- och säkerhetspolitiskt perspektiv, plikt samt vidare personalförsörjningsfrågor inom försvarsmakten och det civila försvaret. Debattörerna kommer också diskutera unga, fred och säkerhetsagendan i en nationell och internationell kontext.

Moderator
Elin Lilijenbladh, Folk och Försvar

Medverkande
Philip Botström, Förbundsordförande SSU
Martin Hallander, Förbundsordförande KDU
Wanja Kaufman, Internationell Sekreterare Grön Ungdom
Romina Pourmokhtari, Vice ordförande LUF

VÅR VISION
Vår vision är att #UNGSÄK ska vara ett nätverk för organisationer och individer med ett intresse för frågor som rör vår gemensamma säkerhet – i Sverige och i världen.

#UNGSÄK ska präglas av verksamhet och event som ska ge unga chansen till att öka sina kunskaper, lära känna andra och lägga grunden för ett professionellt nätverk och en framtida karriär.

EN GEMENSAM IDÉ
Grunden i nätverket #UNGSÄK ska vara den delade övertygelsen om alla människors rätt att leva i säkerhet. Vägen till säkerhet kan gå genom medlemmarnas engagemang i frågor om bistånd, utveckling, demokrati, fred och allas lika rättigheter.

Nätverket delas av de anslutna organisationerna och fokus ska ligga på mötet mellan människor i evenemang och i övrig verksamhet.

Upptäck fler kalenderhändelser