Tillbaka till föregående sida

Foto: Amandah Andersson
23
Okt

Ledarskap och Säkerhet 2020

2020-10-23 (kl. 09:00 - 18:00)

Fredagen den 23 oktober bjöd Folk och Försvar, tillsammans med Utrikespolitiska Förbundet Sverige, in till en heldagsutbildning för unga civilsamhällesledare på temat ledarskap och säkerhet. Denna text är en sammanfattning av Ledarskap och Säkerhet 2020.

Under de senaste åren har frågan om ungas roll som fredsfrämjare och demokratibärare lyfts fram allt mer i samband med att FN:s säkerhetsrådsresolution 2250 om unga, fred och säkerhet antogs 2015. Som en del av unga, fred och säkerhetsagendan betonas unga och ungdomsorganisationers roll inom det försvars- och säkerhetspolitiska området och särskilt i relation till fredsbyggande. För att främja att unga, som idag ofta är exkluderade i politiskt beslutsfattande, ska inkluderas i arbetet för fred och säkerhet på en lokal, nationell och internationell nivå, behöver unga ges större möjligheter att organisera sig för att få inflytande. Här spelar det unga civilsamhället en viktig roll, både i Sverige och runt om i världen.

För att aktivt kunna verka inom det säkerhetspolitiska fältet krävs dock att institutioner så väl som forum och deltagande på riktigt öppnas för ungas röster. I detta ingår att tillgängliggöra konkreta verktyg och kunskap för unga samhällsledare. Kunskap är inte tungt att bära, men att omsätta kunskaper till konkreta verktyg för förändrings- och utvecklingsarbete blir svårare utan möjlighet till inspirerande exempel, erfarenhetsutbyten samt stöd från andra.

Mot denna bakgrund arrangerade Folk och Försvar fredagen den 23 oktober en seminarie-och utbildningsdag om ledarskap och säkerhet för unga civilsamhällesledare.

Ledarskap och Säkerhet är ett uppskattat evenemang som har arrangerats varje höst under de senaste fem åren. Dagen är ett samarrangemang med en av Folk och Försvars medlemsorganisationer, Utrikespolitiska Förbundet Sverige, paraplyorganisationen för Sveriges utrikespolitiska föreningar. Utbildningsdagens deltagare bestod av unga ledare, ordföranden och vice ordföranden från de utrikespolitiska föreningarna samt representanter från Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige och LSU- Sveriges ungdomsorganisationer. Totalt deltog 20 unga ledare och med en stor seminarielokal kunde Folk och Försvar garantera säkert avstånd mellan alla deltagare.

Dagen bestod av inspirerande föredrag av framstående ledare inom det försvars- och säkerhetspolitiska fältet samt interaktiva workshops med fokus på dialog och erfarenhetsutbyte.

Laura Swaan Wrede, brigadgeneral och ställföreträdande arméchef vid Försvarsmakten, inledde dagen med ett föredrag om ledarskap i civila och militära organisationer. Hon talade om hur väpnad strid under internationella insatser påverkar ledarskapet och om sin nuvarande roll som stf arméchef. Laura lyfte även hennes personliga erfarenheter som ledare i olika chefsroller och hur Försvarsmakten arbetar för att vara en attraktiv arbetsplats för både unga män och kvinnor.

Ida Texell, kommundirektör för Upplands-Bro kommun och tidigare räddningschef på Attunda Brandkår, höll sedan ett föredrag om vikten att hitta sitt eget guld – att vara stolt över sig själv och att fundera på hur man vill vara som människa. Hon lyfte fram ledarskapet i förändring och hur man kan bryta destruktiva kulturer. Utöver detta pratade Ida även om hennes egna erfarenheter inom det civila försvaret och om kommuners roll under coronapandemin.

Eftermiddagen bestod av tre kortare workshops med olika teman: Målkonflikter inom organisationen; Delegering; och Förväntningskollen. Under dessa pass fick deltagarna både diskutera i smågrupper och reflektera själva.

Den sista programpunkten för dagen var ett föredrag av Charlotta Ozaki Macias, chef för lärande och utveckling på Utrikesdepartementet. Charlotta pratade om ledarskap och karriär i en internationell miljö. Hon lyfte exempel från sina tidigare utlandsposteringar som diplomat och om vikten att vara trygg i sig själv, ha tilltro till andra men att samtidigt våga fråga och att vara medveten om vilka värderingar olika människor har med sig i bagaget. Charlotta berättade också om UD:s diplomatprogram och om UD som arbetsplats, där alla medarbetare roterar tjänst efter några år för att jobba med nya sakfrågor.

Efter en fullspäckad dag med tre föredrag och tre workshops, inklusive lunch och fika, avrundades dagen med ett mingel. Deltagarna fick då möjlighet att i ett mer informellt sammanhang samtala och nätverka med varandra, samt tillsammans reflektera över utbildningsdagen.

 

Hanna Waerland-Fager
Programansvarig unga, fred, säkerhet och försvar

Upptäck fler kalenderhändelser