Tillbaka till föregående sida

Bild på Dan Eliasson: Ulf Palm
Se samtalet
12
Sep

Samtal med Dan Eliasson

2018-09-12 (kl. 16:00 - 16:30)
Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37

Folk och Försvar bjuder tillsammans med Försvarshögskolans studentkår in till ett samtal med: Dan Eliasson.

Det säkerhetspolitiska landskapet har förändrats på många sätt de senaste åren och i och med det har kraven på den svenska krisberedskapen och krishanteringsförmågan ökat. Inom politiken finns det enighet kring att Sverige måste satsa än mer på dessa frågor för att vara beredd när kriser och extraordinära händelser inträffar. Totalförsvar och psykologiskt försvar är två frågor som diskuterat mycket inom ramen för detta det senaste året och som framöver kommer vara fortsatt fokus i debatten. Krisberedskap, informationspåverkan och andra säkerhetspolitiska frågor är åter på agendan.

I somras sattes den svenska krishanteringsförmågan under hårt tryck då stora skogsbränder härjade på flera ställen runt om i landet. Många människor drabbades svårt och räddningstjänsten och frivilliga organisationer arbetade hårt under flera intensiva veckor med hanteringen av bränderna och släckningsarbetet. Om denna typ av extrema väderförhållanden blir allt vanligare, vad kan vi då vänta oss här näst? Detta visar ännu en gång hur viktigt det är med ett välfungerande krishanteringssystem i Sverige samt hur en god krisberedskap är av stor vikt för att klara påfrestningar utöver det vanliga i samhället.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är en central aktör i det svenska krishanteringssystemet, vars uppgift är att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Utöver krishantering, likt arbetet med skogsbränderna, jobbar MSB också med frågor som exempelvis informationspåverkan och totalförsvar. MSB tog också fram broschyren ”om krisen eller kriget kommer” som gavs ut till alla svenska hushåll under våren. Hur behöver den svenska krisberedskapen stärkas? Hur arbetar MSB med psykologiskt försvar i tider då desinformation är en del av vår vardag? Vilka hot arbetar MSB för att möta i framtiden? Klarar dagens krisberedskap både förberedelse och uppbyggnad av totalförsvaret så väl som hantering av extraordinära händelser?

Tillsammans med Dan Eliasson, generaldirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, diskuterar vi Sveriges krishanteringsförmåga, MBS:s uppdrag och vilka krav som ställs på krisberedskapen i samhället idag och i framtiden.

VÅR VISION

Vår vision är att #UNGSÄK ska vara ett nätverk för organisationer och individer med ett intresse för frågor som rör vår gemensamma säkerhet – i Sverige och i världen.

#UNGSÄK ska präglas av verksamhet och event som ska ge unga chansen till att öka sina kunskaper, lära känna andra och lägga grunden för ett professionellt nätverk och en framtida karriär.

EN GEMENSAM IDÉ

Grunden i nätverket #UNGSÄK ska vara den delade övertygelsen om alla människors rätt att leva i säkerhet. Vägen till säkerhet kan gå genom medlemmarnas engagemang i frågor om bistånd, utveckling, demokrati, fred och allas lika rättigheter.

Nätverket delas av de anslutna organisationerna och fokus ska ligga på mötet mellan människor i evenemang och i övrig verksamhet.

Upptäck fler kalenderhändelser