Tillbaka till föregående sida

Foto: Niklas Ehlén/Försvarsmakten
Se samtalet
30
Okt

Samtal med: Lena Hallin

2019-10-30 (kl. 16:00 - 16:30)
Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37

 Folk och Försvar bjuder tillsammans med Försvarshögskolans studentkår in till ett samtal med Lena Hallin.

Det yttre underrättelsehotet mot Sverige fortsätter att intensifieras och den säkerhets- och försvarspolitiska hotbilden har blivit allt mer komplex. Rysslands revisionistiska utrikespolitik, instabiliteten i Mellanöstern, och geopolitiska skiften i östra Asien är några av de svåra frågor svenska beslutsfattare har att ta ställning till i utformningen av utrikes-, försvars- och säkerhetspolitiken.

Till hjälp i det här arbetet finns den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must. Must har som huvuduppgifter att kartlägga yttre hot mot Sverige medan SÄPO har ett nationellt uppdrag. Must tar bland annat fram och presenterar kvalificerat underlag baserat på underrättelseinhämtning till regering och försvarsmaktsledning.

Generalmajor Lena Hallin är nytillträdd chef för Must. Tillsammans med henne kommer vi diskutera Musts verksamhet, de många utmaningar som Sveriges utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik står inför, samt vad vi kan göra för att värna vår trygghet och nationella intressen. På vilka sätt förändras det säkerhetspolitiska landskapet? Vilka är de främsta statliga eller icke-statliga hoten som Sverige står inför? Vilken roll spelar Must i att hålla Sverige säkert och värna våra nationella intressen? Hur balanserar Must mellan att informera allmänheten om sin verksamhet med de hemlighetskrav som finns i underrättelse- och säkerhetsvärlden? Hur bidrar Must till att understödja försvarets internationella insatser?

Generalmajor Lena Hallin har varit chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Must sedan våren 2019. Dessförinnan har hon varit förbandschef vid Ledningsregementet, försvarsattaché i London, och ledningssystemchef i Försvarsmakten. Senast innan hon tillträdde som chef för Must var hon militär rådgivare vid Utrikesdepartementet.

Detta evenemang är stängt och går inte att anmäla sig till. Samtalet kommer att sändas live och finnas tillgängligt på vår hemsida i efterhand.

VÅR VISION
Vår vision är att #UNGSÄK ska vara ett nätverk för organisationer och individer med ett intresse för frågor som rör vår gemensamma säkerhet – i Sverige och i världen.

#UNGSÄK ska präglas av verksamhet och event som ska ge unga chansen till att öka sina kunskaper, lära känna andra och lägga grunden för ett professionellt nätverk och en framtida karriär.

EN GEMENSAM IDÉ
Grunden i nätverket #UNGSÄK ska vara den delade övertygelsen om alla människors rätt att leva i säkerhet. Vägen till säkerhet kan gå genom medlemmarnas engagemang i frågor om bistånd, utveckling, demokrati, fred och allas lika rättigheter.

Nätverket delas av de anslutna organisationerna och fokus ska ligga på mötet mellan människor i evenemang och i övrig verksamhet.

Upptäck fler kalenderhändelser